Efter skogsbranden i Västmanland 2014 . Foto: mostphotos

Efter skogsbrand

Efter en skogsbrand är det markägaren som ansvarar för bevaka så att elden inte blossar upp igen. Det finns riktlinjer som hjälper dig som är drabbad i arbetet efteråt. Skogsbränder medför givetvis stora påfrestningar, men det medför inte bara olycka och förödelse. De är också en förutsättning för att vissa växt- och djurarter ska kunna finnas kvar i de svenska skogarna.

Bevakning efter skogsbränder

När brand är släckt ansvarar markägaren för bevakning och släckning av pyrande glödbränder. En arbetsgrupp samordnad av Skogforsk har tagit fram riktlinjer som ska hjälpa markägare att bevaka och förhindra att bränder blossar upp igen.

Riktlinjerna innehåller bland annat enkla instruktioner till markägare om vad som i praktiken ska göras vid en bevakning. Här är några exempel.

  • Patrullera ytterkanterna, inledningsvis kontinuerligt. Kontrollera noggrant från ytterkanten och 20-50 meter in i brandområdet.
  • Aktiva glödhärdar ska släckas helt, till exempel genom att grävas upp och begjutas med vatten.
  • Rökutveckling och svärmar med mygg (som dras till värme) är tecken på dolda glödbränder.
  • Se upp för varma stenar. Om det syns vit aska på stenens yta finns det ofta varm glöd och hög värme under.
  • Samarbeta gärna i par. En person kan kyla, släcka och ha uppsikt över exempelvis fallande träd, den andre personen arbetar med hacka, spade eller yxa för att komma ner till glödhärdarna.

Huvudregeln är att bevakning ska pågå tills alla rökhärdar är släckta. Därefter ska området besökas i ytterligare tre dygn, helst under den mest riskabla delen av dygnet - det vill säga sen eftermiddag.

Förebyggande arbete mot brand - riktlinjer (skogforsk.se)

Karta över områden med skogsbrand

Skogsägarna drabbas ekonomiskt av en skogsbrand

Skogsbränder medför givetvis stora påfrestningar för drabbade skogsägare, i synnerhet om skogen ej är försäkrad. Värden och framtida arbetstillfällen går förlorade. Uppröjningsarbetet är kostsamt och olycksfallsrisken stor. Avsättningsmöjligheterna för brandskadat virke är begränsade. Bränder på magra marker leder till produktionsnedsättningar eftersom stora delar av markens förråd av kväve och organiskt material förloras. Insektsangrepp på oskadad skog kan också förekomma. Men bränd skogsmark och bränd ved behövs också om den biologiska mångfalden ska bevaras.

Brandskadad skog och risk för skador

Brandskadade träd kan i vissa fall tjäna som yngelmaterial för skadeinsekter. Risken för att skadeinsekterna efter en skogsbrand ska massförökas och ge upphov till skador på oskadad skog påverkas av en rad olika faktorer. Det går därför inte generellt att ange hur stor denna risk är.

Du kan i många fall lämna brandskadad skog av naturvårdsskäl utan att detta leder till allvarligare insektsskador på omkringliggande skog. I synnerhet om du vid tidigare ordinarie åtgärder i skogen sett till att skadeinsekterna inte fått god tillgång till yngelmaterial. Skadeinsekterna är då förhållandevis få och kan därmed inte utnyttja det stora utbudet av yngelmaterial som plötsligt finns tillgängligt efter en katastrof.

Skadeinsekter och svampar efter brand

Om det blir en ökning av skadeinsekter eller svampar i den brandskadade skogen beror på de lokala förhållandena, hur kraftigt brandskadade träden är och på vilka skogliga åtgärder man väljer att göra och hur vädret blir.

För medelålders till äldre träd är risken för följdskador de kommande åren störst för gran, men ganska låg för tall och obefintlig för lövträd. När det gäller plantor är skaderisken för barrträdsplantor hög, medan lövträdsplantor har ganska låg skaderisk förutom de trädslag som är mera begärliga för klövvilt.

Granbarkborre

Om granar dödas av brand under sommaren torkar de ut så pass snabbt att granbarkborren inte kan föröka sig i den under sensommar och höst. 

Om endast markvegetationen brunnit ökar risken för barkborreangrepp under nästkommande år på granar som överlevt branden. Normalt angrips sådana träd av dubbelögad bastborre eller sextandad barkborrre. Dessa arter angriper normalt inte vitala friska granar och är därför ganska ofarliga för produktionsskogen.

Skulle det bli angrepp av granbarkborren bör sådana träd avverkas och transporteras till industri senast 1 juli i södra och 15 juli i norra Sverige. Alternativt kan angripna granar fällas och barkas, men då måste barkningen göras medan granbarkborren fortfarande är i larvstadiet, det vill säga senast i slutet av maj eller början av juni.

Vid sena svärmningar måste bekämpningsåtgärder göras även senare på säsongen. Läs mer under Granbarkborre på Skogsstyrelsens webbplats, under rubriken Svärmningsövervakning.

Rotmurkla

Rotmurklan brukar öka kraftigt de första åren efter brand. Den lever av rötterna på de branddödade träden, men angriper också rötterna på nyplanterade barrträdsplantor. Efter tre säsonger är risken för rotmurkla över. Men skaderisken är låg, mycket lägre än riskerna med konkurrerande vegetation.

Vid den stora branden i Västmanland 2014 förekom rotmurkla överallt, men orsakade trots det mycket små skador, troligen tack vare att planteringen gjordes med täckrotsplantor. Därför rekommenderar Skogsstyrelsen att plantering bör göras så snart det blivit arbetsmiljömässigt lämpligt efter branden. Undvik att plantera närmare träd eller stubbar från branddödade barrträd än 1 meter. Plantera med täckrotsplantor som har någon form av skydd mot snytbagge.

Snytbagge

Snytbaggeskador ökar ofta kraftigt på brända områden. Detta beror på att brända områden lockar till sig snytbaggar i högre grad än obrända avverkningar. Mindre brandområden och kantzoner brukar bli mer skadedrabbade än stora ytor. 

Ögonvivel

Ögonvivlar gnager barr och kan göra stora skador på plantor, särskilt på såddplantor, första våren efter brand innan ögonvivlarna har någon annan vegetation på marken att äta.

Märgborre

På tall kan man förvänta sig en kraftig ökning av större märgborre, men den brukar inte döda några träd. Näringsgnag i skotten kan dock orsaka tillväxtminskningar inom och strax utanför brandområdena.

Blå praktbagge

Stressade tallar kan dö av blå praktbagge under några år efter en brand. Denna art brukar dock inte förekomma i särskilt stora mängder, så volymen insektsdödad tallskog blir normalt ganska liten.

Skadeinsekter och svampar efter brand (pdf)

Insektsskador

Biologisk mångfald gynnas av att det brinner

Skogsbränder var förr relativt vanliga och regelbundet återkommande på många marker. Vissa växt- och djurarter har anpassat sig till detta och för att finnas kvar är de beroende av de drastiska förändringar som skogsbränderna medför.

En del växters frön kräver de speciella förhållanden som uppstår i marken efter en skogsbrand för att de ska gro. Brandnävan och svedjenävan är exempel på sådana arter. Deras frön kan ligga mycket länge i marken och "vänta på att det ska brinna". De gror, blommar och bildar nya frön först efter en brand.

Vissa lavar kan enbart leva på bränd ved. Kolflarnlaven är en sådan specialiserad art som numera är hotad på grund av bristen på bränd ved.

Det finns även insekter som är beroende av bränd ved för sin larvutveckling. Den sotsvarta praktbaggen är ett exempel. Känsliga organ med vars hjälp de kan spåra bränder på långa avstånd har konstaterats hos denna art. Liknande anpassningar finns säkert också hos många andra arter. Luktsinnet hjälper andra insektsarter att finna brända träd.

Växter och djur, som är beroende av skogsbränder, missgynnas av det moderna samhällets effektiva brandövervakning och brandbekämpning.

Naturvårdsbränningar en viktig naturvårdsåtgärd

Under 1950- och 60-talet gynnades många brandberoende arter av skogsbrukets omfattande hyggesbränningar. Sedan dess har hyggesbränningen varit försumbar. Det är skälet till att man från naturvårdshåll uttryckt önskemål om aktiva insatser från skogsbrukets sida för att skapa de speciella miljöförhållanden som uppstår efter skogsbrand.

Under senare år har naturvårdarnas önskemål också tillgodosetts i viss utsträckning.

Frågor och svar

Hur kan jag ta reda på om min skog är brandskadad och hur mycket?

Det är mycket farligt att röra sig i brandskadad skog där träd med avbrunna rötter kan falla. Med hjälp av Skogsstyrelsens karttjänster går det att bilda sig en uppfattning om var det brunnit via mobilen eller datorn.

Du kan se aktuella bränder i karttjänsten Skador på skog. Webbappen fungerar både på dator, i mobil och surfplatta.

I Skogliga grunddata kan du ladda ned flera olika typer av kartor om du använder ett eget GIS-system.

Om du använder drönare för att inventera skadorna, se till att starta från en säker plats. Tänk på att inte använda drönare under pågående brandbekämpning utan klartecken från räddningsledare.

Varför är det så farligt att gå in i brandskadad skog?

Att ge sig ut i brandområdet är förenat med stora risker. Så länge glödbranden pågår är det inte säkert att beträda den branddrabbade skogen. När den flammande branden, den brand som vi ser, upphört kan glödbranden pågå länge, till och med hela vintern. Glödbranden kryper sakta ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen fast det är fuktigt. Så länge den har bränsle och tillräckligt med syre så sker en förbränning och det är inte säkert att gå där förrän branden slocknat helt. Det kan brinna i marken fastän det ligger snö ovanför.

Dessutom kan träd falla omkull utan någon som helst förvarning efter en brand. Det gäller även att vara försiktig när man färdas på skogsbilvägar sedan branden lagt sig. Om det inte avverkats längs vägkanterna för att förhindra att träd faller, kan träd när som helst falla över vägen.

Efter en brand med hög intensitet finns också en ökad risk för erosion, särskilt i sluttande terräng, eftersom ett avbränt rotsystem påverkar markens stabilitet.

Vem har ansvaret för eftersläckning och bevakning av de brandskadade områdena?

När branden är släckt lämnar räddningstjänsten över det formella ansvaret för eftersläckning och bevakning till berörda markägare. 

Kan jag sälja brandskadad skog?

I normalfallet brukar sotskadat virke inte kunna användas till papper eller sågtimmer utan blir istället bränsleflis. Vid en större brand med större volymer skadad skog brukar timret sågas på ett eller några få sågverk. Dessa sågverk får sedan saneras från allt sot innan man kan såga normalt timmer igen.

Behöver jag göra en avverkningsanmälan när jag ska avverka efter en skogsbrand?

De vanliga reglerna vid avverkning gäller även efter en brand. Det innebär att om du ska avverka ett område som är minst 0,5 hektar av din skog behöver du anmäla detta till Skogsstyrelsen.

När kan jag börja upparbeta skogen?

Det varierar beroende på förhållandena. Upparbetning av skog måste vänta till dess att alla brandhärdar är släckta och eventuellt tillträdesförbud är upphävt, det kan dröja länge innan det är gjort.

Täcks brandskadad skog av min försäkring?

Den som har sin skog försäkrad vänder sig till sitt försäkringsbolag som kan ge besked. 

Är det större risk för angrepp av granbarkborre eller andra skadeangrepp i brandskadad skog?

Skogsbränder kan öka risken för angrepp av granbarkborre och andra skadliga insekter och svampar i skogen. Om det blir en ökning av skadeinsekter eller svampar i den brandskadade skogen beror på de lokala förhållandena, hur kraftigt brandskadade träden är och vilka skogliga åtgärder man väljer att göra samt hur vädret blir.

För medelålders och äldre träd är risken för följdskador de kommande åren störst för gran, men ganska låg för tall och obefintlig för lövträd. När det gäller plantor är skaderisken för barrträdsplantor hög, medan lövträdsplantor har ganska låg skaderisk förutom de trädslag som är mer begärliga för klövvilt.

Om granar dödas av brand under sommaren torkar de ut så pass snabbt att granbarkborren inte kan föröka sig i den under sensommar och höst. Om endast markvegetationen brunnit ökar risken för barkborreangrepp under nästkommande år på granar som överlevt branden.

Rotmurklan brukar öka kraftigt de första åren efter brand. Den lever av rötterna på de branddödade träden, men angriper i samband med det också rötterna på nyplanterade barrträdsplantor. 

Är skogsägaren skyldig att återbeskoga branddrabbade områden?

Ja, har skogen skadats och markens produktionsförmåga inte tas tillvara måste man återbeskoga området. Senast inom tre år måste plantering eller sådd vara utfört. Behövs markberedning ska det också göras inom den tiden.

Om det visar sig att det finns möjlighet att lämna tillräckligt med fröträd som överlevt branden och man kan få till en naturlig föryngring är tidsperioden en annan. Längsta tid man har på sig för att få till en godkänd naturlig föryngring är sju år i södra Sverige (Götaland och Svealand utom Gotland, Dalarna och Torsby kommun). I norra Sverige (hela Norrland samt Dalarnas län, Torsby kommun och Gotland) gäller tio år.  

Hur ska jag gå till väga för att det ska bli ny skog inom det branddrabbade området?

Det beror på de lokala förhållandena och hur hårt bränt det är. Oftast kan man använda de vanliga föryngringsmetoderna.

På grund av risken för konkurrerande hyggesvegetation så rekommenderar Skogsstyrelsen att plantering bör göras så snart det blivit arbetsmiljömässigt lämpligt.

För att undvika skador av rotmurkla bör du ha ett avstånd på minst en meter mellan plantor och branddödade barrträd eller stubbar. Plantera med täckrotsplantor som har någon form av skydd mot snytbagge.

Om den brandskadade skogen har ett formellt skydd eller är registrerad som nyckelbiotop, vad gäller då?

När det gäller nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden kan markägaren begära omprövning av dem efter branden. 

Vad kan jag göra för att undvika att fler bränder uppstår?

Det finns branschgemensamma riktlinjer som ger förslag på åtgärder som förebygger bränder och som till exempel beskriver vilken utrustning som ska finnas med vid olika typer av arbete.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-04