Körskada.  Foto: Michael Ekstrand

Planera i tid - undvik markskador

Dags att planera för avverkning? Förutom trädval och föryngringsmetod för nästa generation skog behöver du också ta en funderare på hur du skyddar din mark vid själva avverkningen.

Hur ser det ut i markerna i ditt avverkningsområde, är det blött eller fuktigt? Finjordsrikt? Dessa marker körs lätt sönder. Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen tipsar här om vad som är viktigt att tänka på för att förhindra markskador.

Vad är viktigt att tänka på innan avverkning?

- Att barmarksplanera och ta redan på vilken typ av mark jag har där jag ska avverka. Planera dragning av bas- och stickvägar för att undvika markskador generellt och ta extra hänsyn inom de känsliga områdena, som mark nära vatten, utströmnings-områden, samt mark med ett högt innehåll av torv eller finjord. Planera överfarter av bäckar och diken. Ställ även krav på entreprenörerna att förhindra skador

- Du får inte skada marken i anslutning till sjöar och vattendrag eftersom det riskerar att påverka vattenkvalitén negativt, till exempel genom grumling. Det är även viktigt att förhindra körskador i branta och finjordsrika områden. Där kan körskador ge upphov till stora problem med erosion och ras med i värsta fall påverkan på infrastruktur och bostäder

Vad händer egentligen vid körskador?

- Markens humuslager rivs upp och blandas om. Marken kan även tryckas undan och det blir spårbildning.

Vilka konsekvenser får körskadorna?

- Det får flera negativa konsekvenser:

  • Du får läckage av humus och mineralpartiklar – slam ut i sjöar och vattendrag. Med detta följer även näringsämnen och tungmetaller som giftigt metylkvicksilver.
  • Körskador påverkar även vattenrörelser i marken vilket kan göra att du dikar ut områden, leder av vatten eller dämmer upp.
  • Kultur och fornlämningar skadas liksom stigar och leder, alltså upplevelsevärden och vår historia förstörs.
  • Körskador leder även till en kompaktering av marken, vilket förutom att påverka vattenrörelser i marken, gör marken tät vilket gör att trädens rötter får svårt att ta sig fram. Detta gör att trädrötterna blir korta och träden får sämre upptag av vatten och näring, tillväxten försämras.
  • Stormfastheten kan försämras av körskador.
  • Körskador ger även skador på rötter vilket ökar risken för rotröta och stormfällning.

Hur undviker jag körskador?

- Planera i fält, risa bas- och stickvägar förebyggande (kring 15-20 cm bäddar) och underhåll detta löpande. Över mer känsliga områden kan du kavla eller använda bärbara broar över diken. Att bygga virkesbroar över vattendrag och risa på avfarter noga är också viktigt.

På vilka sätt kan Skogsstyrelsen erbjuda hjälp?

- På Skogsstyrelsens Mina sidor hittar du kartor över markfuktighet och marklutning samt över var du kan hitta forn- och kulturlämningar på dina marker. Dessa är till bra hjälp när du planerar. Vi har också tagit fram nya målbilder för körskador och överfarter. Och du kan alltid ringa ditt lokala kontor om du har frågor.

Körskador regleras i §30 och ansvaret är markägarens.

//Maria Hedlund

  • Senast uppdaterad: 2024-01-24