Om statistiken om utrikeshandel

Statistiken för utrikeshandel med skogs- och skogsindustriprodukter baseras på information som samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) och Tullverket.

SCB:s underökning "Utrikeshandel med varor" syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder. Den består av de två statistiksystemen Extrastat och Intrastat. SCB samlar in uppgifter om värde och kvantitet fördelade på vara och land för månatlig publicering.

Extrastat är registerbaserade statistikuppgifter som SCB får från Tullverket. Uppgifterna har sitt ursprung i de import- och exportdeklarationer som ska redovisas av den som importerar varor från, eller exporterar varor till, icke EU-länder.

Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. Det är en totalundersökning där de allra minsta företagen inte ingår i datainsamlingen. Undersökningen omfattar företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4 500 000 kronor, eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 15 000 000 kronor. Intrastatuppgifterna samlas in månadsvis. Tröskelvärdet för införsel var tidigare 9 000 000 kr. Höjningen gjordes 2023. SCB uppskattar handeln för de införselföretag som hamnar under tröskelvärdet.

Observera att uppgifterna bara tar hänsyn till vilket land vi importerar från och inte varans ursprungsland. Det innebär till exempel att import av tropiskt virke från ett annat EU land registreras som import från det landet och inte från det land där virket ursprungligen kom ifrån.

Den statistik som Skogsstyrelsen redovisar är hämtad ur SCB:s statistikdatabas/Handel med varor och tjänster/Utrikeshandel med varor/KN (Kombinerade nomenklaturen).

Varunomenklatur

I samband med Sveriges inträde i EU från och med januari 1995 tillämpas varunomenklaturen KN (Kombinerade nomenklaturen) för tulltaxa inom EU och ersätter därmed den tidigare använda HS (Harmonized Commodity and Coding System). KN-systemet grundar sig på en för alla EU-länder gemensam statistikförordning.

Värdet av handeln redovisat alltid och för alla varugrupper i tusen kronor. Kvantiteten i samtliga varugrupper i KN redovisas i ton. Vissa varugrupper redovisas dessutom i annat mått, vilket för skogs- och skogsindustriprodukter oftast är kubikmeter. Kvantiteter i annat mått än ton redovisas oftast bara på åttasiffrig nivå.

Här följer en förteckning över de varugrupper vi använder oss av för att presenterar handelsstatistik. 

44031100 Impregnerat barrvirke
44031200 Impregnerat lövvirke
44032110 Sågtimmer av furu
44032190 Virke av furu =>15 cm, massaved
44032200 Virke av furu <15 cm, massaved
44032310 Sågtimmer av gran
44032390 Virke av gran =>15 cm, massaved
44032400 Virke av gran <15 cm, massaved
44032510 Sågtimmer av övriga barrträd
44032590 Virke av övriga barrträd =>15 cm, massaved
44032600 Virke av övriga barrträd <15 cm, massaved
44034100 Virke av mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau
44034910 Virke av sapelli, afrikansk mahogny och iroko
44034935 Virke av okoumé och sipo
44034985 Virke av övriga tropiska 
44039100 Virke av ek
44039300 Virke av bok med en största diameter =>15cm
44039400 Virke av bok med en största diameter < 15 cm, massaved
44039510 Sågtimmer av björk med en största diameter på =>15 cm
44039590 Virke av björk med en största diameter på =>15 cm, massaved
44039600 Virke av björk med en största diameter på < 15 cm, massaved
44039700 Virke av poppel och asp
44039800 Virke av eukalyptus
44039900 Virke av andra trädslag än ovan nämnda

Massaved har ingen egen kod men i listan ovan har vi angett "massaved" för de koder som används i internationell rapportering för massaved. 

KN klassificeras om något varje årsskifte särskilt på 8-siffrig nivå, mer sällan på 2-. 4- och 6-siffrig nivå. Koderna i tabellen nedan är de som gäller från och med 2023. För tidigare koder se länk till SCB:s webbplats under Relaterade webbplatser nedan.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-06-16