Fakta om undersökningar inom sysselsättning i skogsbruket

Statistiken om sysselsättning i skogsbruket och skogsindustrin som presenteras här kommer från olika källor som arbetskraftsundersökningarna (AKU), Företagens ekonomi (FEK), jobbregistret och LISA-databasen, samtliga källor från Statistiska Centralbyrån. Utöver det presenteras statistik om självverksamhet som hämtas från Skogsstyrelsens undersökning om åtgärder i skogsbruket.

Statistiken om personer med inkomst är baserad på årliga bruttoinkomster som ursprungligen är hämtade från kontrolluppgifter och deklarationer. Både inkomster från lön och inkomst från näringsverksamhet är medräknade. Inkomsterna är knutna till den bransch som arbetsgivaren eller näringsverksamheten primärt bedriver verksamhet inom. Varje person kan ha inkomster från flera olika jobb. Till exempel kan en person ha en inkomst från skogsbruk på 50 000 kr och en inkomst från en annan bransch som är lägre. I sådana fall kommer personen räknas med i skogsbruket där hen haft sin största inkomst. Det vanligaste är dock att det bara finns en inkomstkälla per person.

Bara personer som är folkbokförda i Sverige, är över 15 år och som inte har negativa inkomster (företagsförluster) ingår. Statistiken om inkomster avser årtalen 2008 och framåt.

Antal sysselsatta samlas in av Statistiska Centralbyrån via Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Dessa är urvalsundersökningar där det varje månad görs telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda personer för att fråga om deras aktuella sysselsättningsförhållande. Det finns även företagsbaserad sysselsättningsstatistik, som statistik om antal anställda från SCB:s Företagens Ekonomi. Där är företaget undersökningsobjektet.

Statistiken om självverksamhet är hämtad från Skogsstyrelsens undersökning om åtgärder i skogsbruket.

Förklaringar

Branschbenämningar

  • SNI 02 Skogsbruk, benämns antingen som 02 eller skogsbruk. Innehåller förutom markägande skogsbrukare bland annat även entreprenörsföretag som är aktiva inom skogsbruk och skogsvård. Det är alltså inte bara  egenföretagare utan även personer med anställning och löneinkomst.
  • SNI 16 Tillverkning av trä och varor av trä, benämns som 16 eller tillverkning av trävaror.
  • SNI 17 Pappers- och pappersvarutillverkning, benämns som 17 eller tillverkning av papper.
  • SNI 16 och 17, benämns även tillsammans som skogsindustri.

Begreppen anställda, sysselsatta och självverksamhet

Skillnaden mellan begreppen anställda och sysselsatta handlar om hur förtagare och
medhjälpande hushållsmedlemmar räknas med. I antal sysselsatta är de medräknade
medan de inte är det i antal anställda.

Figur 1. Schematisk överblick av sysselsättningsbegrepp

Bild Sysselsättningsbegrepp

Anställda

Medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis.

Primär yrkesställning

Yrkesställningen avser om personen är anställd eller egenföretagare. Personer kan ha fler än ett jobb. I dessa fall så får det jobbet, samt dess yrkesställning, som gett personen den största inkomsten vara representativ för personen i statistiken.

Sysselsatta

Personer mellan 15 till 74 år och omfattar följande grupper:

  • personer som under en viss vecka (mätveckan) utförde något arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll (= sysselsatta, i arbete).
  • personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande under hela mätveckan. Frånvaron räknas oavsett om den varit betald eller inte (= sysselsatta, frånvarande från arbetet). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet (till exempel för vård av barn eller studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning.

Självverksamhet

Skogsarbete på egen mark som utförs av skogsägarna, familjemedlemmar eller av ägaren fast eller tillfälligt anställd personal (ej entreprenörer).  Småskaligt skogsbruk definieras av Skogsstyrelsen som markägande mellan 5 och 5 000 hektar.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-07