Lägesbeskrivning vecka 35

Svärmningssäsongen börjar tydligt närma sig sitt slut. Fångsterna är över lag mycket låga, med något enstaka undantag. Rapporter om nyangripen granskog kommer in framför allt från den sydöstra delen av landet.

De flesta fällorna har den senaste veckan fångat färre än 10 stycken granbarkborrar och många har inte fångat några granbarkborrar alls.  Merparten av fällorna i södra halvan av landet har fångat ljusa granbarkborrar i varierande omfattning. Det är tecken på att den nya generationen av granbarkborrar nu lämnar de granar som angreps i våras. 

Toppnoteringen denna vecka har vi i Söderköping i med 900 stycken och Ödeshög (90), båda i Östergötland.

Rapporter om nyangripen granskog kommer in, framför allt från den sydöstra delen av landet, från Kalmar och en bit in i landet längs med östkusten upp till Gävle. Det är viktigt att du inventerar din skog för att hitta de nya angreppen i så tidigt skede som möjligt, för att kunna rädda så stora virkesvärden som möjligt. En tidig insats ger dessutom störst bekämpningsnytta.

Rapporter om angripen granskog från vårens och försommarens angrepp fortsätter att komma in i takt med att angreppen blir enklare att upptäcka på avstånd. Försommarens angripna granar börjar nu skifta i färg och tappa gröna barr på sina håll. Leta efter nya angrepp i närheten av vårens angrepp. Mest omfattande verkar det vara i norra Östergötland och norrut över Södermanland, Västmanland och vidare norrut mot Uppland.

Nu när den nya generationen börjar att lämna de granar som angreps i våras, fungerar inte längre barkning som bekämpningsmetod. Därför behöver vindfällen och stående granar som angreps i våras upparbetas så att även barken följer med ut ur skogen. Detta är viktigt att göra om den nya generationen finns kvar i trädet.

Granar som angreps förra året kan du som regel lämna kvar, även om de har innehållit övervintrade granbarkborrar i barken. Från det att huvudsvärmningen har kulminerat finns det inte längre några granbarkborrar kvar i dessa granar och då är det kontraproduktivt att avverka dessa ur bekämpningssynpunkt.

Nu avslutas årets svärmningsövervakning och det här är därför årets sista lägesrapport.  

  • Senast uppdaterad: 2022-09-06