Fakta om undersökningen levererade skogsplantor

Skogsstyrelsen har publicerat uppgifter om produktionen av skogsplantor sedan 1998. Syftet har varit att kunna kvantifiera omfattningen av levererade skogsplantor och frö för skogssådd för användning i Sverige. Levererade skogsplantor redovisas till exempel per trädslag, produktionssätt, härkomst och användning av plantskydd.

Statistiken om levererade skogsplantor i Sverige bygger på resultat från Skogsstyrelsens enkätundersökning om produktion av skogsplantor och är en totalundersökning till cirka 40 företag. Undersökningen avser levererade skogsplantor och frö för skogssådd och genomförs årligen. Nedan förklaras de definitioner och begrepp som används i statistiken.

Definitioner och förklaringar

Produktionssätt

 • Täckrot - Planta vars rötter omges av en substratklump som vanligtvis består av torv.
 • Hybridplanta - Hybridplantor avser omskolade täckrotsplantor på friland.
 • Barrot - Planta utan medföljande odlingssubstrat (jord eller torv) kring rötterna.

Förökningssätt

 • Plantor från frö - Plantor uppdragna från frö.
 • Vegetativt förökade plantor - Med vegetativt förökade plantor avses alla former av vegetativ förökning till exempel sticklingar, SE-plantor med mera.

Metoder för plantskydd

 • Mekaniskt skydd -  Användning av mekaniska eller fysiska skydd mot insekter.
 • Insekticidbehandling - Användning av kemiska växtskyddsmedel för bekämpning av insekter.

Härkomst

 • Härkomst - Anger den geografiska plats där fröet eller växtdelen har skördats.
 • Plantagefrö - Omfattar frö från godkända fröplantager.
 • Beståndsfrö - Omfattar frö från godkända frötäktsbestånd, godkända frötäktsområden samt icke godkända frökällor för användning på egen mark

Godkända frökällor i Sverige finns redovisade i Rikslängden. Varje EU-land upprättar motsvarande förteckningar en så kallad ”National List”, över godkända frökällor. EU:s gemensamma förteckning över godkända frökällor heter FOREMATIS.

Så gör vi statistiken

Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och vänder sig till alla registrerade företag som bedriver yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial. Totalt rör det sig om cirka 40 företag. Undersökningen avser levererade skogsplantor under kalenderåret 2023.

Utöver den enkät som genomförs för att samla in nationell statistik sammanställs även (intermittent) uppgifter om införsel av plantor och frö från andra länder utifrån Skogsstyrelsens register för införsel av skogsodlingsmaterial. Företag som handlar med plantor och frö från utlandet ska anmäla detta till myndigheten, enligt Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2002:2) om produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial. Denna redovisning har startår 2004 och utgör inte officiell statistik.

Statistikens tillförlitlighet

Sammantaget bedöms statistikens tillförlitlighet vara god. Som ram för insamlingen används Skogsstyrelsens register för företag med yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial. Eftersom samtliga företag som handlar med plantor och frö ska vara registrerade bedöms ramen ge en god täckning. Insamlingen utförs som en webbenkät. På begäran har möjlighet även funnits att lämna svar som postenkät. Statistiken är en totalundersökning och därför inte behäftad med urvalsosäkerhet. Samtliga större företag har redovisat levererat antal plantor och frön. 

De inkomna svaren är inte alltid kompletta, speciellt gäller detta frågan om fröhärkomst. Enstaka svar inkommer i fel enhet, totalt antal plantor när det ska vara i 1000-tal. Felet korrigeras via jämförelser med tidigare år och kontakt med uppgiftslämnarna.

Annan statistik

Annan statistik som är relaterad till föryngring och plantproduktion är Skogsstyrelsens statistikprodukt JO0311 Återväxternas kvalitet samt Kemikalieinspektionens produkt MI0503 Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel.

Elektronisk publicering

Sammanställda resultat från enkäten publiceras i Skogsstyrelsens statistikdatabas. Där kan du sammanställa data i valfritt format för nedladdning till din egen PC eller läsning på bildskärm. 

 • Senast uppdaterad: 2024-02-02