Fakta om undersökningen Avverkningsanmälningar

Statistiken omfattar årlig statistik om arealer och antal avverkningsanmälningar och ansökningar om avverkningstillstånd. Viktigt att poängtera är att statistiken inte omfattar faktiskt avverkad areal.

Redovisningen av avverkningsanmälningar sker med fördelning på län, landsdelar och för hela landet förutom för anmälan och ansökan om avverkning för annat ändamål än virkesproduktion och ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog som enbart redovisas för hela riket. Anmäld areal för föryngringsavverkning i normal skog och fjällnära skog redovisas också per ägarklasserna Enskilda och Övriga ägare Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog redovisas dessutom per storleksklass.

Statistiken omfattar inte faktiskt avverkad areal. Dels avverkas inte allt som anmäls och dels behöver inte små arealer anmälas till Skogsstyrelsen (arealer mindre än 0,5 hektar).

Avverkningsanmälan

Skogsägare är skyldiga att till Skogsstyrelsen anmäla föryngringsavverkning som omfattar 0,5 hektar eller mer. Anmälan ska ske minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge att avverkningen får påbörjas tidigare. Anmälan är giltig i fem år.

Anmälan ska även göras när föryngringsavverkning sker på grund av att skogen skadats eller skogstillståndet är uppenbart otillfredsställande och i vissa fall när skogsmark ska användas till annat än virkesproduktion. Röjning och gallring som främjar skogens utveckling behöver däremot inte anmälas.

När anmälan eller ansökan kommer in kontrollerar Skogsstyrelsen att reglerna i skogsvårdslagstiftningen följs. Vi kontrollerar också om det finns något som behöver skyddas inom området. Ibland leder granskningen till att vi behöver kontakta skogsägaren. Det kan till exempel handla om ett samråd enligt miljöbalken, en skriftlig vägledning om skogsvårdslagens krav eller ett beslut om hur avverkningen ska utföras. Granskningen kan också leda till att Skogsstyrelsen beslutar om att avverkningen inte får genomföras.

Avverkningstillstånd

I fjällnära skog och i ädellövskog måste skogsägarna göra en ansökan om tillstånd till avverkning, även avseende områden som är mindre än 0,5 hektar. Tillståndspliktiga avverkningsformer är föryngringsavverkning, fjällskogsblädning (fjällnära skog) samt avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Tillstånd behövs inte för röjning och gallring som främjar skogens utveckling.

Skogsägaren eller dennes ombud ska skicka in en ansökan om avverkningstillstånd i god tid innan den planerade avverkningen ska genomföras. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut (tillstånd eller avslag) så snart ärendet är handlagt. Avverkning får inte påbörjas förrän detta beslut har meddelats. Ett tillstånd gäller i regel i fem år.

Definitioner och förklaringar

Normal skog enligt 14 § skogsvårdslagen

Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål. Boniteten i produktiv skogsmark är minst en skogskubikmeter per hektar och år. Boniteten är ett mått på växtplatsens medelproduktion av virke uttryckt i skogskubikmeter per hektar och år.

Fjällnära skog enligt 15 § skogsvårdslagen

Fjällnära gränsen är en administrativ gräns för skogsbruk i fjällområdet och kärva klimatlägen. Den fjällnära gränsen avgränsar den fjällnära skogen. Med det fjällnära skogsområdet i Sverige avses ett i huvudsak sammanhängande skogsbälte längs fjällkedjan från Dalarnas län till och med Norrbottens län. Den fjällnära skogen omfattar även ett betydande antal enklaver av skog på berg och höjdryggar öster om den heldragna gränsen i Norrbottens och Västerbottens län. Gränsen för fjällnära skog beskrivs i Förordning om gränserna för fjällnära skog; SKSFS 1991:3.

Ädellövskog enligt 27 § skogsvårdslagen

Ädellövskog är ett bestånd som till minst 70 procent utgörs av lövträd och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar. Med ädla träd avses alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn.

Annat ändamål än virkesproduktion

Statistiken omfattar endast en del av de avverkningar som görs för annat ändamål än virkesproduktion. Det beror på att det inte behövs någon anmälan för avverkning av områden som ska användas för verksamhet som prövas enligt annan lag än skogsvårdslagen. Exempel på det är kraftledningar, annan väg än skogsbilväg, järnväg, bostadsbebyggelse, industrimark, salutäkt, golfbana och skidanläggning.

Anmälan behövs inte heller för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion inom detaljplan och inom försvarets områden.

Enskilda ägare

Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag. Här ingår också en viss andel som saknar ägare.

Övriga ägare

Staten, Statsägda aktiebolag, Övriga allmänna ägare, Privatägda aktiebolag och Övriga privata ägare.

Statistikens tillförlitlighet

Statistikens tillförlitlighet är beroende av tillförlitligheten i det administrativa register den hämtas ur. Den totala tillförlitligheten bedöms vara mycket god.

Förutom årsvis statistik publicerar Skogsstyrelsen under året månadsvis statistik. Den aktuella revideringspolicyn är att den snabba månatliga statistiken inte korrigeras när definitiva uppgifter finns tillgängliga. Den årliga statistiken, som publiceras året efter bygger emellertid på definitiva registeruppgifter. Av den anledningen kan summor av månadsstatistiken avvika från den årliga statistiken. Det är alltid den årliga som är den mest korrekta i sådana fall.

Mer dokumentation om statistikens kvalitet finner du i kvalitetsdeklarationen för statistiken nedan.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-05-15