Ägarklasser

Ägarklassificering inom skoglig statistik från Skogsstyrelsen

Allmänna ägare

Sammanslagning av klasserna Staten, Statsägda aktiebolag och Övriga allmänna ägare.

  • Staten - Svenska statliga myndigheter, fonder, stiftelser m.m. i vars uppdrag ingår att förvalta statlig svensk skogsegendom. Exempelvis Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen.
  • Statsägda aktiebolag - Aktiebolag vars aktier till mer än 50 procent förvaltas av det svenska regeringskansliet. Exempelvis Sveaskog AB, AB Göta kanalbolag, Akademiska Hus AB.
  • Övriga allmänna ägare - Svenska kommuner och landsting samt av dessa ägda aktiebolag (mer än 50 procent av aktierna), stiftelser, fonder med flera.

Privata ägare

Sammanslagning av klasserna Privatägda aktiebolag, Enskilda ägare och Övriga privata
ägare.

  • Privatägda aktiebolag - Aktiebolag som inte är statsägt aktiebolag och inte heller av kommuner eller landsting ägda aktiebolag enligt definition under Övriga allmänna ägare.
  • Enskilda ägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.
  • Övriga privata ägare - Religiösa samfund inklusive Svenska kyrkan, stiftelser, fonder med flera som inte ingår i allmänna ägare. Ekonomiska och ideella föreningar, bysamfälligheter, gemensamhetsskogar, allmänningar, besparingsskogar med flera. Exempelvis Skogssällskapet, pensionsfonder, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, häradsallmänningar.

Övriga

Ibland förekommer kategorin ”Övriga” i tabellerna och avser då summan av de ägarkategorier som inte specifikt nämns i tabellen. Det betyder att innehållet av kategorin ”Övriga” kan variera mellan olika
tabeller.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-02