Tidigare versioner av Nemus API

Här finns information om Nemus versioner 1.1.1 till 1.1.25.

Version 1.1.26

Driftsätts i testmiljön 2023-01-12
Driftsätts i produktionsmiljön 2023-02-24

Fastighet och Samfällighet V3.0, ny tjänst för att kontrollera fastighet från Lantmäteriet.

Ny stoppande regel för fastighetsbeteckning i fornlämningsärende, med uppbackande valideringsregel (R56_1, R56_2, R56_3 och R56_4).

Ny stoppande regel för markägares adress i fornlämningsärende, med uppbackande valideringsregler (R56_5).

Version 1.1.25

Levereras till produktionsmiljön: 2022-09-09
Levereras till testmiljön: 2022-08-17

Förändring som gör att ägare till berörda fastigheter lättare hittas.

Denna förändring påverkar inte de anslutna systemen.

Version 1.1.24

Levereras till produktionsmiljön: 2022-05-24
Levereras till testmiljön: 2022-05-20

Förändring som gör att ägare till berörda fastigheter lättare hittas.

Denna förändring påverkar inte de anslutna systemen.

Version 1.1.23

Levereras till produktionsmiljön: 2022-05-13
Levereras till testmiljön: 2022-04-29

Förändring som gör att ägare till berörda fastigheter lättare hittas.

Denna förändring påverkar inte de anslutna systemen.

Version 1.1.22

Levereras till produktionsmiljön: 2022-04-01
Levereras till testmiljön: 2022-02-11

Buggfix återkallelser för ärenden i status handlagt.

Ändringar av anslutning till Lantmäteriets tjänster.

Uppdateringar i admin- och webbklienterna.

Dessa förändringar påverkar inte de anslutna systemen.

Version 1.1.21

Levereras till produktionsmiljön: 2021-12-07
Levereras till testmiljön: 2021-11-03

Uppdateringar i admin- och webbklienterna.

Dessa förändringar påverkar inte de anslutna systemen.

Version 1.1.20

Levereras till produktionsmiljön: 2021-09-17
Levereras till testmiljön: 2021-06-23

Uppdaterat Nemus version 1.1 för att den ska vara kompatibel med Nemus version 2.0.

Dessa förändringar påverkar inte de anslutna systemen.

Version 1.1.19

Levereras till produktionsmiljön: 2021-06-09
Levereras till testmiljön: 2021-05-19

En ny stoppande regel (S2_15) införs för avverkningsärenden då en komplettering skickas in på ett avslutat ärende.

Den stoppande regeln S2_6 ändras så att endast PDF blir godkänt filformat för bilagor. Denna regel gäller för alla ärendetyper som går till Skogsstyrelsen.

Version 1.1.18

Levereras till produktionsmiljön: 2021-04-21
Levereras till testmiljön: 2021-03-10

Buggrättning, statusuppdateringar för fornlämningsärenden.

Version 1.1.17

Levereras till produktionsmiljön: 2021-01-27
Levereras till testmiljön: 2020-11-25

En stoppande regel (S3_17) för fornlämningsärenden införs då rollen markägare saknas.

En kompletteringsregel (R56_1) för fornlämningsärenden införs då kontaktuppgifter till markägaren saknas. Antingen telefonnummer, mobilnummer eller e-postadress måste anges.

Version 1.1.16

Levereras till produktionsmiljön: 2020-10-14
Levereras till testmiljön: 2020-09-02

En stoppande regel (S3_15) för fornlämningsärenden införs vid ansökan om markingrepp och beskrivning saknas.

En stoppande regel (S3_16) för fornlämningsärenden införs då ombudets namn eller e-postadress saknas.

En stoppande regel (S3_14) för fornlämningsärenden ändras så att fältet beskrivning av åtgärden måste innehålla minst fem tecken. (Den här regeln finns sedan tidigare i länsstyrelsens handläggningssystem Platina. För att användarna ska få ett felmeddelande införs den även i Nemus.)

Vilka tecken en e-postadress till markägare och ombud får innehålla blir mer tillåtande. Informationsregler som påverkas är R45_1 och R45_2 (avverkningsärenden), R46_1 och R46_2 (markavvattningsärenden) samt R51_1 och R51_2 (fornlämningsärenden).

Skogsstyrelsens uppdaterar sin geometrivalidering enligt följande:

 • Vi hanterar endast geometrier i koordinatsystemet EPSG:3006 (SWEREF99TM).
 • Geometrin kontrolleras enligt den standard som finns för aktuellt format. Geometrier i  WKT-format måste således följa WKT-standard.
 • Geometrins koordinater avrundas till 3 decimaler, det vill säga mm-noggrannhet i EPSG:3006.
 • Efter avrundning valideras geometrin enligt OGC-standard för Simple Features.

Det ska noteras att i vissa fall kan avrundningen av geometrins koordinater innebära att en giltig geometri blir ogiltig. Ett exempel på detta är en polygon som har väldigt hög noggrannhet (4 decimaler och uppåt), och samtidigt har två segment i sin yttre ring som ligger väldigt nära varandra. Vid koordinat-avrundningen flyttas dessa segment i förhållande till varandra och kan leda till att polygonen blir självkorsande (self-intersecting).

Version 1.1.15

Levereras till produktionsmiljön: 2020-05-13
Levereras till testmiljön: 2020-04-02

Kompletteringsregeln om att man inte kan ange vegetativt förökat skogsodlingsmaterial, uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning vid avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljön eller försöksverksamhet (R18_3) tas bort.

En stoppande regel (S2_12) för geometrier över 999 hektar införs.

En kompletteringsregel (R13_13) införs då ytan för markberedning är större än avverkningsytan.

En kompletteringsregel (R15_3) införs för att kontrollera att något av dokumenten ”Kallelse samråd sameby” (bilaga typ 1) eller ”Samrådsprotokoll sameby” (bilaga typ 2) finns med i ärendet då avverkningen är större än 20 hektar och ligger inom rennäringens året-runt-marker.

En stoppande regel (S2_13) införs då hela avverkningsytan för ett ärende som är inskickat som normalskog ligger inom fjällnäragränsen.

En kompletteringsregel (R44_3) införs då delar av avverkningsytan för ett ärende som är inskickat som normalskog ligger inom fjällnäragränsen. Det krävs då en komplettering där den del av ytan som ligger inom fjällnäragränsen tas bort från anmälan och skickas in som en ansökan om avverkning i fjällnära skog.

En ändring i schemat för markavvattning införs som innebär att ärenden inte kan tas emot om det saknas information om följande:

 • andra markägare eller fastigheter som berörs eller 
 • enskilda intressen eller nyttjanderättsinnehavare som riskerar att påverkas

En stoppande regel (S4_1) för markavvattningsärenden införs som innebär att ärenden inte kan tas emot om det saknas information om huruvida någon begär ekonomisk ersättning, inlösen eller tvångsrätt.

Informationsregler (R46_1 och R46_2) införs i markavvattningsärenden för att kontrollera att e-postadresser har giltigt format.

Nya felmeddelanden införs för markavvattningsärenden.

Version 1.1.14

Levereras till produktionsmiljön: 2020-02-19
Levereras till testmiljön: 2020-01-29

Ändrad informationsregel för e-postadresser i avverkningsärenden (R45_1 och R45_2).

Ändrad e-postvalidering i DataTypes-schemat. Påverkar endast samrådsschemana:

 • Annan skogsbruksåtgärd
 • Askåterföring
 • Basväg
 • Dikesrensning
 • Skogsbilväg
 • Skogsbruksåtgärd
 • Skogsgödsling
 • Stubbskörd
 • Traktorväg

Möjlighet att hämta fastigheter från Lantmäteriet utifrån linjer och punkter.

Rättad bugg i avverkningsschemat där ett tomt ExternId var tillåtet.

Möjligheten att återkalla ärenden i status avslutat tas bort.

Version 1.1.13

Levereras till produktionsmiljön: 2019-11-27
Levereras till testmiljön: 2019-10-30

Ändring av schemat för samråd av skogsbruksåtgärd i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna, så att det blir obligatoriskt att ange en åtgärd.

Tydligare namn, information och felmeddelanden på valideringsregler för samrådsärenden om skogsbruksåtgärder.

Ny valideringsregel (information) då man inte har fyllt i något dispensmotiv när man söker dispens från sexveckorsregeln.

Ny valideringsregel (information) då man har å, ä och ö i e-postadressen till markägare eller ombud.

Ny stoppande regel då man inte har angett någon beskrivning av åtgärden i ett fornlämningsärende.

Ny rubrik och text i bekräftelsemejl från länsstyrelsen om fornlämningsärenden.

Version 1.1.12.1

Levereras till produktionsmiljön: 2019-10-07
Levereras till testmiljön: 2019-09-17

Stoppande regel då ett personelement saknar attributet roll i fornlämningsärenden.

Stoppande regel då åtgärdselement saknas eller då åtgärdselementet saknar innehåll i fornlämningsärenden.

Stoppande regler då vissa åtgärdstyper i fornlämningsärenden saknar geometri.

Tydligare namn, information och felmeddelanden på valideringsregler för fornlämningsärenden.

Extern-ID finns med i svarsmejlet från länsstyrelsen då ett fornlämningsärende har skickats in.

Version 1.1.12

Levereras till produktionsmiljön: 2019-09-04
Levereras till testmiljön: 2019-06-05

Tydligare namn, information och felmeddelanden på valideringsregler.

Omgruppering av vissa valideringsregler.

Nya valideringsregler för ansökningar om ädellövskog och fjällnära skog, omläggningsärenden samt ärenden för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljön eller för att möjliggöra försöksverksamhet.

Vid fel i geometrier visas namnet på den felaktiga geometrin i felmeddelandet.

En ny status, avförd, införs i Nemus.

Stoppande regel vid komplettering eller återkallelse av ett ärende som har status avförd i Nemus.

Version 1.1.11.1

Levereras till produktionsmiljön: 2019-06-12
Levereras till testmiljön: 2019-06-05

Rättning av bugg – det går inte längre att skicka in två eller flera ärenden i samma inskick med samma extern-ID.

Rättning av bugg – fornlämning som saknar geometrier stoppas inte längre av regeln som kontrollerar geometrier inom Sverige.

Hänsyn utanför anmälningsytan är inte längre stoppande.

Stoppande regel då ett fornlämningsärende skickas in utan geometri när det inte skickas in tillsammans med ett avverkningsärende. 

Version 1.1.11

Levereras till produktionsmiljön: 2019-05-15 
Levereras till testmiljön: 2019-04-17

Nytt API - scheman/{id} för att hämta alla versioner av ett visst schema.

Kontroll av yta inom Sverige har prestandaoptimerats.

Valideringsvillkor som kräver komplettering om mer än 0,5 ha av anmälningsytan ligger på annans fastighet.

Stoppande regel för när en eller flera hänsynsgeometrier inte överlappar anmälningsytan. Geometrierna kan vara hänsynskrävande biotoper, skyddszoner, trädhänsyn eller hänsyn till rennäringen.  

Stoppande regel för vilka filtyper som är giltiga för bilagor i avverknings-handling. Endast pdf, doc och docx tillåts.

Validering av fastighetsägare mot Lantmäteriet görs med taxerad ägare om lagfaren ägare saknas.

Stoppande regel för när anmälningsytan innehåller någon annan geometri än polygon eller multipolygon.

Stoppande regel för när anmälningsytorna ligger mer än 100 meter ifrån varandra. 

Stoppande regel för när föryngringsavverkning inte innehåller några föryngringsåtgärder. 

Stoppande regel vid föryngringsavverkning om inte hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen angetts. 

Stoppande regel för när punkten för skyddsdikningens utlopp ligger utanför anmälningsytan. 

Stoppande regel för när ingen hänsyn till rennäringens intressen angetts vid föryngringsavverkning i renskötselns året-runt-marker.

Stoppande regel för när markägare saknas helt, både namn och personnummer.

Version 1.1.10

Levereras till produktionsmiljön: 2019-03-27
Levereras till testmiljön: 2019-02-21

Flera valideringsregler har uppdaterats eller lagts till. För aktuella regler se nedan under Relaterade dokument: Valideringsregler 1.1.10

”Varning” har tagits bort som felkod.

Vissa regler har fått tydligare felmeddelande.

Vissa regler och villkor har omgrupperats för ett mer konsekvent resultat.

R13_1, R13_2 har tagits bort.

Nytt i 1.1.10

Det går att validera en komplettering via externId. (/arenden/externId={externId}/validitetskontroll)

Schemat uppdaterat_statusuppdatering.xsd innehåller en lista på möjliga statusar i Nemus.

Förbättrade felsökningsverktyg.

Rättningar i 1.1.10

Kolon fungerar nu för anrop med tidpunkt som argument.

Komplettering och återkallelse skickas inte över till ett handläggningssystem innan registreringen är bekräftad.

Vidarebefordrat ärende till Länsstyrelsen tar den senast inkomna kompletteringen om det finns.

Bättre loggning vid fel.

Bättre felmeddelande vid anrop som har en felaktig endpoint.

Version 1.1.9

Levereras till produktionsmiljön: 2019-03-27
Levereras till testmiljön: 2019-02-13

Validering av geometrityper för samtliga geometrier i avverkningsschemat.

Rättning i R23-kontrollen för att godkänna fastigheter där Lantmäteriet saknar ägar-Id för fastigheten.

Möjlighet att skicka om kompletteringar via Admin-gränssnittet.

Nytt gränssnitt för att administrera godkännande av att ta emot dokument via Nemus.

Konton i Nemus Admin med läsrättigheter för Skogsstyrelsen och länsstyrelsen.

Adminkontot har fått ändrat lösenord.

Version 1.1.8

Levereras till produktionsmiljön: 2018-12-18
Levereras till testmiljön: 2018-12-12

Möjlighet att hämta en kopia av anmälan via Nemus api

Ny validering. Anmälningsytan måste vara av typer av polygon eller multipolygon. Annars åtgärdKrävs.

PaborjasTidigast-schemat är uppdaterat för att kunna hämta endast PaborjasTidigastDatum om så önskas.

Buggrättning: Feltyp ’information’ och ’varning’ ger nu godkand=”true” (inte godkänd=”false” som tidigare)

Buggrättning: Feltyp ’information’ ger nu aktuellStatus ”inkommenHandling” (inte ”atgardKravs” som tidigare)

Buggrättning: Tidigare fel i samband med validering rörande föryngringsmetoder. Summan av arealen av föryngringsmetoder fungerar nu (i TEST vilket den inte gjorde tidigare)

Version 1.1.7

Levereras till produktionsmiljön: 2018-11-08
Levereras till testmiljön: 2018-10-31

6-veckorsregeln fungerar mer korrekt och konsekvent

Nemus går efter driftsättning mot Navet 4

Version 1.1.6

Levereras till produktionsmiljön: 2018-09-26
Levereras till testmiljön: 2018-09-19

Validerar e-postadress i schemat för samråd.

E-postvalidering i avverkningsärenden har förbättrats.

Utökad validering vid komplettering.

Nemus tillhandahåller information om när man tidigast får avverka. Vid en händelsefråga till Nemus får man tillbaka ett datum.

Hänsynsvalidering

Ett nytt (internt) API mot Lantmäteriet.

Version 1.1.5

Levereras till produktionsmiljön: 2018-07-04
Levereras till testmiljön: 2018-06-20

Nytt

 • Varning vid komplettering om ett annat ärende skickades in samtidigt i den tidigare versionen.

Rättningar

 • GROT – validering: GROT areal får inte överstiga anmäld areal.
 • Validering av geometrier ger inte utfall ifall geometrierna inte är giltiga. (Undantag valideringen som kontrollerar geometriers giltighet)
 • Samtliga ärendetypers geometrier kontrolleras

 

Version 1.1.4

Levereras till produktionsmiljön: 2018-05-23 
Levereras till testmiljön: 2018-05-09

Uppdaterat personelementen i samtliga samrådsscheman med nya fält (personnummer, förnamn och efternamn) dessa finns i schemat dataTypes_1.xsd som importeras av samrådsschemana. Samrådsschemana består av följande ärendemallar:

 • annanSkogsbruksatgard_1.xsd
 • askaterforing_1.xsd
 • basvag_1.xsd 
 • dikesrensning_1.xsd 
 • skogsbilvag_1.xsd
 • skogsbruksatgard_1.xsd
 • skogsgodsling_1.xsd
 • stubbskord_1.xsd
 • traktorvag_1.xsd

Ny regel (R24) – regeln kontrollerar att e-post eller adress, postnummer och postort är angivet.

Regel R13_14 tas bort och har nu ersatts av R23_1.

Vid komplettering kontrollerar Nemus nu att det är samma ärendetyp på kompletteringen och på ursprungsärendet.

Version 1.1.3.1

Levereras till produktionsmiljön: 2018-04-24 
Levereras till testmiljön: 2018-04-18

Uppdaterat felkoden för R13_14 från Information till Fel samt förtydligat felmeddelandet.

Skapat upp en ny regel (R23) – regeln körs vid avverkningsärenden och kontrollerar att korrekt markägare är angiven.

Version 1.1.3

Levereras till produktionsmiljön: 2018-04-18 
Levereras till testmiljön: 2018-03-01

Stöd för att ta emot dokument som skickas från Skogsstyrelsen till anslutna användare (system). OBS! Endast implementerat i Nemus. Skogsstyrelsens handläggningssystem saknar fortfarande denna funktionalitet.

Förtydligat felmeddelandet vid kontroll av wkt-strängar

Version 1.1.2

Levereras till produktionsmiljön: 2018-02-08

Stöd för komplettering av E-avverkaärenden i Nemus. Detta kräver dock en aktivering per ansluten användare (system). Kontakta oss för att aktivera funktionen (supportnemus@skogsstyrelsen.se)

Nemus tillåter endast relaterade ärenden i ett och samma inskick. Till exempel så kan man inte skicka in två avverkningsanmälningar i samma inskick.

Nemus har stöd för att meddela att det passerat 6 veckor sen anmälan registrerades (via ärendehändelseanropet)

Tydligare felmeddelande när Lantmäteriet inte svarar på anrop.

Ny valideringsregel (R21) som ger information om att anmälningsytan ligger inom 50 meter från:

 • Biotopskyddsärende
 •  Naturvårdsavtalärende
 •  NVBiotopskyddsyta
 •  NVNaturvårdsavtalyta
 •  NVNaturreservatyta
 •  Skoghistoriapunkt
 •  Skoghistorialinje
 •  Skoghistoriayta
 •  Fjällnäragränsyta
 •  RENÅretruntyta

Ny regel vid komplettering av avverkningsanmälningar. Den kompletterande anmälningsytan måste ligga inom 100 meter från den ursprungliga anmälningsytan. Den kompletterande ytan får inte vara >0,5 hektar större än den ursprungliga anmälningsytan.

Version 1.1.1

Levereras till produktionsmiljön: 2017-12-14

Stöd för hantering av samrådsärenden. Följande ärendemallar:

 •  annanSkogsbruksatgard_1.xsd
 •  askaterforing_1.xsd
 •  basvag_1.xsd
 •  dikesrensning_1.xsd
 •  skogsbilvag_1.xsd
 •  skogsbruksatgard_1.xsd
 •  skogsgodsling_1.xsd
 •  stubbskord_1.xsd
 •  traktorvag_1.xsd

Funktion för att skicka vidare inkommen handling från en myndighet till en annan.

Utökat stöd för att komplettera redan inkommen ansökan/anmälan till Länsstyrelsen.

Utökat fornlämningsschemat (fornlamning_1.xsd) med åtgärder för respektive samrådstyp.

 • Senast uppdaterad: 2023-02-20