Man som går genom skogen med röjsåg på axeln. Foto: Patrik Svedberg

SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn − Röjning/Förröjning

För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs.

Utbildningen är riktad till dig som utför ungskogs- och förröjningsarbeten och är ett krav enligt Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard.

Exempel på innehåll i kursen:

  • Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
  •  Skyddsutrustning och säkerhetsarbete
  • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
  • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning
  • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning
  • Röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Natur- och kulturhänsyn – Röjning – Förröjning och Att vara anställd. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till dessa. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste genomföra med godkänt resultat för att kunna påbörja den här utbildningen.

Utbildningen genomförs i fält. Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Röjning - Förröjning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Omfattning

En dag i fält, inklusive praktiska övningar.

Pris

3 500 kronor inklusive moms. Samt 750 kronor inklusive moms för webbdelen.

Förkunskaper

Godkänt resultat på SYN:s webbutbildning Natur- och kulturhänsyn Röjning – Förröjning och Att vara anställd.

Material

Ingår, liksom fika och lunch.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18