Ett dike. Foto: Jerker Bergdahl

SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Skyddsdikning/dikesrensning − Grunder

För att kunna leva upp till de krav som ställs på ett certifierat skogsbruk med att ta hänsyn till vattenkvalitet och värdefulla vattenmiljöer i samband med dikningsåtgärder, krävs särskilda kunskaper. Med den här utbildningen får du den kunskap du behöver.

Här får du lära dig om hur dikning bör utföras samt vilka effekter dikningen har på skogsproduktionen, såsom hur miljöanpassade vägtrummor, slamdammar och andra typer av sedimentsfällor kan användas för att minimera dikningens negativa effekter på vattenkvaliteten.

Vi går igenom vad som menas med markavvattning, skyddsdikning respektive dikesrensning och tar även upp gällande lagstiftning kring detta, inklusive EU:s vattendirektiv.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Dikesrensning/skyddsdikning och Körning i skogsmark. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här grundutbildningen.

Grundutbildningen genomförs till 90% i fält. Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Skyddsdikning/dikesrensning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

För Svenska PEFC-certifierade företag gäller krav på att all personal som planerar eller utför skyddsdikning/dikesrensning ska ha detta kompetensbevis.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

Två dagar i fält, inklusive praktiska övningar.

Pris

7 250 kronor inklusive moms, samt eventuellt 750 kronor inklusive moms för webbdelen som tillval.

Förkunskaper

Godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Dikesrensning/Skyddsdikning och Körning i skogsmark.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor. 

Material

Ingår, liksom fika och lunch.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18