Utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska utveckla digitala geografiska kunskapsunderlag om natur- och kulturmiljövärden i skog som komplement till fältinventeringar.

Kunskapsunderlagen bör identifiera objektiva förhållanden i naturen, inklusive kulturmiljöer, som kan vara av betydelse för skogsbrukets planering, arbetet med biologisk mångfald och nationella klimat- och miljömål.

Myndigheterna har nu påbörjat arbetet i projektet Digitala värden i skog.

Det långsiktiga målet är att det ska finnas rikstäckande kunskapsunderlag som identifierar objektiva förhållanden i naturen, inklusive kulturmiljöer, och som visar på sannolikheter för förekomst av olika värden.​

Fram till delredovisning juni 2023, jobbar projektet mot följande mål:

  • Att ta fram behovsbilden för den långsiktiga utvecklingen utifrån grundläggande krav som behövs för planering i skogen, arbetet med biologisk mångfald och kulturmiljövård samt nationella klimat- och miljömål.
  • Att testa metoder på dataunderlag för att se hur väl tillgängliga data presterar i framtagning av nya kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden.​
  • Att utifrån behovsbilden, ta fram en skalbar plan för utveckling som beaktar bland annat prioritering, metoder för kompletterande datainsamling samt tillgänggörande. 

Kunskapsunderlagen bör identifiera objektiva förhållanden i naturen, inklusive kulturmiljöer, som kan vara av betydelse för skogsbrukets planering, arbetet med biologisk mångfald och nationella klimat- och miljömål.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-09

Uppdraget ska delredovisas senast den 2023-06-30.

Slutredovisning ska ske senast den 2027-06-30.

  • Senast uppdaterad: 2022-11-23