Utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska utveckla digitala geografiska kunskapsunderlag om natur- och kulturmiljövärden i skog som komplement till fältinventeringar.

Kunskapsunderlagen bör identifiera objektiva förhållanden i naturen, inklusive kulturmiljöer, som kan vara av betydelse för skogsbrukets planering, arbetet med biologisk mångfald och nationella klimat- och miljömål. Det långsiktiga målet är att det ska finnas rikstäckande kunskapsunderlag som identifierar objektiva förhållanden i naturen, inklusive kulturmiljöer, och som visar på sannolikheter för förekomst av olika värden.​ 

Delredovisning juni 2023

Myndigheterna levererade i slutet av juni 2023 en delredovisning av uppdraget till regeringen. Syftet med delredovisningen var att:

  • beskriva vilka kunskapsunderlag som efterfrågas för planering i skogen, arbete med biologisk mångfald och nationella klimat- och miljömål
  • redovisa vilka kunskapsunderlag som går att ta fram på kort sikt, samt vad som skulle vara möjligt att ta fram på längre sikt utifrån olika kostnadsnivåer för utvecklingsarbete
  • ge förslag till regeringen samt peka på behov av insatser riktade till Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket för uppdragets fortsättning
  • beskriva genomförda och planerade åtgärder inom ramen för uppdraget
  • beskriva nödvändiga åtgärder utanför uppdragets ram.

Arbete under hösten 2023

Under hösten 2023 handlar arbetet i projektet Digitala värden i skog främst om att:

  • planera för och påbörja arbetet med prioriterade utvecklingsinsatser
  • bilda referensgrupper för intressenter som vill följa utvecklingen och/eller bidra med kunskap och erfarenheter till utveckling och utvärdering av framtagna underlag.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-09

Uppdraget ska delredovisas senast den 2023-06-30.

Slutredovisning ska ske senast den 2027-06-30.

  • Senast uppdaterad: 2023-06-27