Utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska utveckla digitala geografiska kunskapsunderlag om natur- och kulturmiljövärden i skog som komplement till fältinventeringar.

Kunskapsunderlagen bör identifiera objektiva förhållanden i naturen, inklusive kulturmiljöer, som kan vara av betydelse för skogsbrukets planering, arbetet med biologisk mångfald och nationella klimat- och miljömål.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-09

Uppdraget ska delredovisas senast den 2023-06-30.

Slutredovisning ska ske senast den 2027-06-30.

  • Senast uppdaterad: 2022-06-17