Stärka myndighetens och samhällets krisberedskap

Myndigheter under regeringen ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Myndigheten ska

  • identifiera samhällsviktig verksamhet inom myndighetens ansvarsområde
  • kontinuerligt analysera om det inför eller vid fredstida krissituationer och höjd beredskap finns sårbarhet och hot eller risker som allvarligt kan hota, skada eller försämra förmågan till den samhällsviktiga verksamheten inom ansvarsområdet
  • bedriva ett systematiskt arbete för att kunna upprätthålla den egna samhällsviktiga verksamheten (kontinuitet) och verka för att andra aktörer inom ansvarsområdet också bedriver ett sådant arbete.

Uppdragskälla: Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-01