Stärka myndighetens och samhällets krisberedskap enligt krisberedskapsförordningen

Skogsstyrelsen ska stärka myndighetens och samhällets krisberedskap enligt krisberedskapsförordningen.

Myndigheten ska analysera om det finns sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.

Uppdragskälla: Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Risk- och sårbarhetsanalysen ska uppdateras minst vartannat år.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-20