Återvätning av våtmarker

Skogsstyrelsen ska fortsätta med att återväta utdikade våtmarker för att minska utsläppen av växthusgaser. Arbetet med detta började 2021.

Huvudsyftet med uppdraget är att minska utsläppen av växthusgaser. Med återvätning kan vi hindra fortsatt torvnedbrytning och det större läckaget av växthusgaser som uppstod när torvmarkerna dikades och grundvattennivån sänktes. Fokus är att minska de förhållandevis stora utsläpp som kommer från dikade näringsrika torvmarker i landet. Ett långsiktigt mål för landet är att minst 100 000 hektar dikad torvklädd skogsmark ska återvätas till år 2045. Andra syften är att återskapa fuktiga och blöta biotoper för den biologiska mångfaldens skull. Olika former av sumpskog återskapas som kan brukas även fortsatt med anpassad teknik om markägaren så önskar.

Skogsstyrelsen planerar, informerar och förbereder för återvätning samt tecknar frivilliga återvätningsavtal med markägare som har lämpliga dikade torvmarker över en viss bördighetsnivå. Markägare som skriver avtal kompenseras ekonomiskt i relation till minskningen av markens produktivitet. Skogsstyrelsen sköter pluggningen av diken med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Uppdragskälla: Regleringsbrev 2024.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-07