Genomföra åtgärder för att återväta utdikade våtmarker

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att återväta dikad torvmark för att minska utsläppen av växthusgaser. Uppdraget började våren 2021 och pågår till och med 2023 med en total budget på 169 miljoner kronor.

Huvudsyftet med uppdraget är att minska utsläppen av växthusgaser. Andra syften är att återskapa fuktiga och blöta biotoper för den biologiska mångfaldens skull genom att återställa en mer naturlig hydrologi på utdikade bördiga torvmarker. På så sätt kan vi hindra fortsatt torvnedbrytning och det större läckaget av växthusgaser som uppstod när torvmarkerna dikades och grundvattennivån sänktes.

Skogsstyrelsen ska planera, informera och förbereda för återvätning samt teckna frivilliga avtal med markägare som har lämpliga marker för återvätning. Markägare som skriver avtal kommer att kompenseras ekonomiskt. Skogsstyrelsen sköter pluggningen av diken med hjälp av bland annat arbetskraft från projektet Naturnära jobb och entreprenörer.

Fokus är att minska de förhållandevis stora utsläpp som kommer från dikade näringsrika torvmarker i främst södra Sverige. Skogsstyrelsen har tagit sig an uppdraget genom att etablera GIS-stöd, utbilda intern personal, förbereda en intresseanmälningsfunktion och hitta lämpliga objekt via kartanalyser.

Uppdraget pågår 2021-2023 med en total budget på 169 miljoner kronor. Skogsstyrelsen ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 februari 2023 och slutredovisa uppdraget senast den 1 februari 2024.

  • Senast uppdaterad: 2022-06-09