Bistå Miljömålsrådet

Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 17 nationella myndigheter, en representant för Sametinget och en landshövding som företräder länsstyrelserna.

Skogsstyrelsen ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som presenteras i Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 1 mars varje år. Miljömålsrådet har för programperioden 2023–2026 fem programområden:

  • Ramverk för nationell planering.
  • Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem.
  • Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling.
  • Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden.
  • Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.

Skogsstyrelsen deltar i tre programområden:

Ramverk för nationell planering utgår från ett behov av nationell planering och gemensam målbild för rumsliga strukturer. Planering- och analysunderlag behöver tas fram myndighetsöverskridande och utifrån ett större helhetsperspektiv. Skogsstyrelsen deltar i de två tematiska fördjupningar där man dels tittar på den pågående expansionen av solceller på mark, dels undersöker kumulativa effekter av samhällsomvandlingen i norra Sverige på renskötsel och samisk kultur. Arbetet leds av Boverket.

Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling vill nyttja effekten på hälsa som drivkraft i miljöarbetet. Inom området lyfts friskfaktorer, det vill säga miljöns positiva inverkan på människans hälsa och ett hälsofrämjande arbete för att behålla eller främja hälsan i befolkningen. Skogsstyrelsen deltar i arbetet kring sociala konsekvensanalyser i den fysiska miljön. Arbetet leds av Folkhälsomyndigheten.

Kolinlagring och biologisk mångfald som har som övergripande syfte att ta fram underlag till Miljömålsberedningens uppdrag. Naturvårdsverket leder arbetet.

Inom ramen för Miljömålsrådet pågår även två samverkansåtgärder för att stärka grön infrastruktur där Skogsstyrelsen leder ett arbete som syftar till att stärka och utveckla den gröna infrastrukturen på statlig ägd skogsmark. Vi deltar även i ett arbete med att ta fram mål, indikatorer och beskrivningar av funktionell grön infrastruktur.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2014-12-18, nytt regeringsbeslut 2018-06-07 respektive 2022-02-10.

Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete 2026-05-06.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-17