Ungtall. Foto: Anders Lindqvist

Förstudie - Klimatanpassning i Norrbotten med skogsprogrammet som arena

Förstudien ska ge skogsbranschen bättre förutsättningar att på bred front använda konkreta åtgärder för klimatanpassning av skogsbruket. Norrbottens regionala skogsprogram kommer att utgöra bas för aktörerna för att dela på kunskaper och erfarenheter inom området.

Bakgrund

Klimatförändringen påverkar skogsbruket genom till exempel förändrade drivningsförhållanden vintertid, och mer skogsskador. Olika skogliga aktörer har varierande kunskapsnivå om klimatanpassning, och det varierar mellan aktörer vilka åtgärder man praktiskt gör. Skogen är en strategiskt viktig resurs i Sverige och Norrbotten för att minska beroendet av fossila produkter. Skogen är viktig för skogsproduktion och för miljömålet Levande skogar. Skogsstyrelsen ser därför behov av att jobba med att förbättra klimatanpassningen inom skogsbruket i Norrbotten.

Skogsstyrelsen har därför ansökt om utvecklingsmedel och blivit beviljade en total budget om 560 000 kronor, varav  223 000 kronor är beviljade av Tillväxtverket ur den europeiska regionala utvecklingsfonden, och den andra delen kommer region Norrbotten finansiera att med regionala utvecklingsmedel.

Mål

Förstudiens mål är att under projekttiden:

  1. Dela kunskap och erfarenheter mellan olika aktörer, med programrådet som bas, om åtgärder för klimatanpassning av skogsbruk.
  2. Kartlägga och undersöka om det finns strategier för klimatanpassning hos några aktörer, och vilka behov målgruppen ser för gemensamt arbete för klimatanpassning.
  3. Dela erfarenheter och idéer mellan skogliga aktörer om hur vi kan stimulera skogsägare till aktiva klimatanpassningsåtgärder.

Planerade aktiviteter i projektet

I programrådet för skogsprogrammet dela erfarenheter och idéer mellan olika skogliga aktörer för att se hur vi kan stimulera skogsägare till aktiva klimatanpassningsåtgärder och lägga en bra grund för fortsatt arbete.

I nästa steg ska detta kunna leda till att målgruppen ska öka sin motivation för att ta fram och använda strategier för åtgärder för klimatanpassning. Samt att det ska finnas kunskap bland olika aktörer i skogssektorn om hur vi tillsammans kan underlätta för olika typer av skogsägare att vidta klimatanpassningsåtgärder.

Under projekttiden kommer det även att genomföras en kartläggning för om det finns strategier för klimatanpassning hos några aktörer, och vilka behov målgruppen i stort ser för gemensamt arbete för strategier för klimatanpassning.

Inom projektet kommer det genomföras 2-3 erfarenhetsträffar varav en exkursion samt ett webinarium med global utblick. I slutet av året planeras en större konferens.

Förstudien pågår från 1 mars 2024 och pågår ett år till 1 mars 2025.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-13