Björkträd. Foto: Josefina Sköld

Förstudie - Lönsamma lövskogar

Förstudien ska identifiera vilka incitament som finns för ökad lövträdsproduktion samt vilka trender och möjligheter som finns till förädling av lövträ.

Lövskogar tål generellt storm och brand bättre än barrskogar men förädlingsindustrin efterfrågar ännu inte lövträ i någon stor utsträckning. 

Syftet med förstudien är att undersöka gapet mellan producent och förädlingsindustri. Bör kontaktnätet mellan träförädlare, skogsägare och konsumenter främjas? Och vem ska i så fall göra vad för att stärka värdekedjan för svenskt lövträvirke?

Målet är att få ett kunskapsunderlag om intresset för lövträ hos förädlingsföretag där även intresset för att aktivt öka lövsträdsproduktionen hos skogsägarna, är kartlagt.

Målgruppen för förstudien är organisationer och företag som deltar i arbetet med regionala skogsprogram.

Förstudien genomförs inom två olika geografiska områden - östra respektive norra mellansverige.

Förstudien pågår mellan den 1 februari och 30 november 2023.  

Vill du bidra?

Är du skogsägare eller träförädlare och vill bidra till projektet är du välkommen att svara på en enkät om lövskogsproduktion och förädling. Skicka ett mejl till projektledare Erik Westin så kontaktar han dig

  • Senast uppdaterad: 2023-05-03