Samverkansgrupp för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn

Syftet med samverkansgruppen är att hålla dialogen om miljöhänsynens bidrag till måluppfyllelsen av de skogs- och miljöpolitiska målen levande.

Samverkansgruppen ska arbeta med ständiga förbättringar av de målbilder för god miljöhänsyn som utvecklats inom projektet Dialog om miljöhänsyn. Syftet med samverkansgruppen är även att den ska underlätta implementeringen av målbilderna i berörda myndigheter, organisationer och företag. Samverkansgruppen tar årligen fram en arbetsplan för målbildsförvaltningen.

I samverkansgruppen ingår följande ledamöter:

 • Oskar Forsberg (ordf.), Skogsstyrelsen

 • Anna Cabrajic, SCA Skog

 • Lars-Olof Sarenmark, Naturvårdsverket

 • Peter Bergman, Sveaskog

 • Mikael Markström, Norra skogsägarna

 • Elin Sunesdotter, LRF Skogsägarna

 • Nicklas Samils, Sveriges allmänningsskogars förbund

 • David Rönnblom, Holmen

 • Robert Berg, Stora Enso

 • Göran Andersson, Skogsentreprenörerna

 • Brita Asplund, Naturskyddsföreningen

 • Christer Johansson, BirdLife Sverige

 • Anton Ahlström, inventeringsledare Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning

 • Örjan Grönlund, Mellanskog

 • Mikael Jakobsson, Riksantikvarieämbetet (paus)

Uppdragsbeskrivning samverkansgrupp för förvaltning av målbilder (pdf)

Arbetsgrupper för utveckling av målbilder

Arbetet med att utveckla målbilderna bedrivs i fyra arbetsgrupper. Vad arbetsgrupperna jobbar med styrs av målbildsförvaltningens årliga arbetsplan.

Hur kan målbilderna göras bättre? Hör av dig!

Samverkansgruppen och arbetsgrupperna vill gärna ha in tips och synpunkter på hur målbilderna och deras användning kan utvecklas och förbättras. Gruppen samlar också på praktiska exempel på när olika aktörer gör markant skilda uttolkningar av en målbild. Skicka dina synpunkter och praktiska exempel till Oskar Forsberg (se kontaktuppgift) eller ta kontakt med någon annan engagerad i målbildsarbetet.

 • Senast uppdaterad: 2024-06-26