Centrala skogsskyddskommittén

Centrala skogsskyddskommittén (CSK) är ett rådgivande organ och referensforum för Skogsstyrelsen. Verksamheten omfattar skador på skog orsakade av insekter, svampar, vilt, väderlek, klimatförändringar, luftföroreningar och markförsurningar.

Uppgift

CSK tar fram lägesbeskrivningar och förslag till åtgärder. Dessa utgör sedan underlag när skogssektorn - där Skogsstyrelsen ingår - ska ta beslut i frågor som handlar om skador på skog. CSK ska:

 • genom analys och konkreta råd verka för att skador på skog förebyggs eller begränsas
 • vara ett forum för utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap inom kommitténs verksamhetsområde
 • utgöra basen för att initiera och följa utredningar, beslutsprocesser, undersökningar etc. samt stimulera till ny forskning inom kommitténs verksamhetsområde
 • förmedla den kunskap och information som läggs fram på kommitténs sammanträden
 • verka för och stödja en fungerande regional samverkan beträffande skogsskyddsfrågor.

Organisation

Skogsstyrelsen är huvudman för kommittén och utser de organisationer och företag som bör representeras liksom antalet ledamöter. Chefen för Skogsstyrelsens Skogsavdelning är ordförande och biträdande avdelningschefen är vice ordförande. Skogsstyrelsen tillsätter även kommitténs sekreterare. Respektive organisation eller företag utser själv stipulerat antal ledamöter och suppleanter.  

Ordinarie ledamöter kallas till möten och suppleanter informeras med kopia för kännedom. Suppleanter adjungeras fritt av ordinarie ledamöter utefter agenda på instundande möte. Experter som står utanför kommittén adjungeras vid behov av sekreteraren.

Följande organisationer erbjuds att delta i rådets verksamhet med angivet antal representanter:

 • Universiteten (5)
 • Skogsindustrierna (2)
 • Skogsägarrörelsen (2)
 • Sveaskog (1)
 • Naturvårdsverket (1)
 • Jordbruksverket (2)
 • Allmänningsskogarna (1)
 • Skogforsk (1)

Kommittén bör ha en sammansättning så att det finns representation från hela landet.

När vissa specifika frågor tas upp ska kommittén adjungera personer för att få en bättre representation i frågan.

 • Senast uppdaterad: 2021-08-16