Centrala skogsskyddskommittén

Centrala skogsskyddskommittén (CSK) är ett rådgivande organ och referensforum för Skogsstyrelsen. Verksamheten omfattar skador på skog orsakade av insekter, svampar, vilt, väderlek, klimatförändringar, luftföroreningar och markförsurningar.

Uppgift

CSK tar fram lägesbeskrivningar och förslag till åtgärder. Dessa utgör sedan underlag när skogssektorn - där Skogsstyrelsen ingår - ska ta beslut i frågor som handlar om skador på skog. CSK ska:

 • genom analys och konkreta råd verka för att skador på skog förebyggs eller begränsas
 • vara ett forum för utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap inom kommitténs verksamhetsområde
 • utgöra basen för att initiera och följa utredningar, beslutsprocesser, undersökningar etc. samt stimulera till ny forskning inom kommitténs verksamhetsområde
 • förmedla den kunskap och information som läggs fram på kommitténs sammanträden
 • verka för och stödja en fungerande regional samverkan beträffande skogsskyddsfrågor.

Organisation

Skogsstyrelsen är huvudman för rådet och utser ledamöter och suppleanter efter förslag från berörda organisationer. Ordförande är alltid chefen för Skogsstyrelsens skogsavdelning. Från Skogsstyrelsen deltar även en representant från distrikten samt en nationellt ansvarig för skogsskador, som även är sekreterare.

Följande organisationer erbjuds att delta i rådets verksamhet med angivet antal representanter:

 • Universiteten (5)
 • Skogsindustrierna (3)
 • Skogsägarrörelsen (2)
 • Sveaskog (1)
 • Naturvårdsverket (1)
 • Jordbruksverket (2)

Kommittén bör ha en sammansättning så att det finns representation från hela landet.

När vissa specifika frågor tas upp ska kommittén adjungera personer för att få en bättre representation i frågan.

 • Senast uppdaterad: 2019-08-20