Väg i Hälsingland. Foto: Mostphotos

Utveckla regelverket för bättre klimatanpassning av skogen

Nyhet - 05 december 2023

Det finns idag inga hinder för en skogsägare att arbeta med klimatanpassningsåtgärder i skogen och många gör det också. Men det saknas krav och stöd för flera åtgärder som är viktiga inför framtiden. Regelverket behöver utvecklas. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att arbeta med klimatanpassning och ska verka för att skogsbruket genomför åtgärder så att framtidens skogar både kan stå emot skador och möta andra problem – och möjligheter – som följer av ett förändrat klimat. Men det finns ett gap mellan Skogsstyrelsens formella befogenheter och behovet av klimatanpassning i skogsbruket. Det visar den analys av föreskrifter och övrigt regelverk som Skogsstyrelsen gjort och nu presenterar i en rapport.

Analysen visar bland annat följande:  

  • Miljöbalken ger idag mer funktionellt stöd för Skogsstyrelsens arbete med klimatanpassningsåtgärder mot klimatrelaterade miljörisker som naturolyckor, än vad skogsvårdslagen gör. En breddad tillämpning av miljöbalken bedöms vara ett bättre alternativ än att utöka bemyndigandena i skogsvårdslagen avseende sådana risker.
  • Bemyndigandet om föreskriftsrätt enligt den nya växtskyddslagen kan vara relevant för att samla data och faktorer med betydelse för angrepp av växtskadegörare i skogsbruket.

Vidare saknas stöd för att samplanera eller riskreducera på landskapsnivå.

Saknas krav och stöd för viktiga åtgärder

Det finns idag inga hinder för en skogsägare att arbeta med klimatanpassningsåtgärder i skogen och många gör det också. Men det saknas krav och stöd för flera åtgärder som är viktiga inför framtiden.

– Skogsstyrelsen har till exempel inget eller begränsat bemyndigande att ställa krav på klimatanpassningsåtgärder som adresserar skogsbrand, tillgång på tallfrö i norr, viltbetesskador och hyggeskanter som riskerar att orsaka skador på samhällsfunktioner vid storm, säger projektledare Karin Östberg, Skogsstyrelsen.

Rapporten pekar bland annat på behov av ändrad tillämpning av skogsvårdslagen och miljöbalken samt att miljöbalken behöver utvecklas utifrån behovet av klimatanpassning. Skogsstyrelsen ser att även information och rådgivning är viktiga verktyg i arbetet med klimatanpassning.

– Vi föreslår bland annat en satsning på att höja kunskapen inom skogssektorn om skogsbrukets inverkan på risken för erosion, ras och slamströmmar, säger Karin Östberg.

Rapporten är tänkt som ett underlag för Skogsstyrelsens och andra berörda myndigheters arbete med regelutveckling kopplat till skog och klimatanpassning.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30