Människor på promenad i lövskog. Foto: Jenny Leyman

Små förändringar av frivilligt avsatt och certifierad areal under 2023

Nyhet | Statistik - 21 maj 2024

2023 var mer än 1,3 miljoner hektar frivilligt avsatta av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 14,7 miljoner hektar samma år, enligt Skogsstyrelsens undersökning. Både de frivilliga avsättningarna och den certifierade arealen har minskat marginellt sedan 2022.

Arealen frivilliga avsättningar 2023 var 1 338 000 hektar produktiv skogsmark, vilket är en minskning med cirka 22 000 hektar jämfört med 2022. Den största orsaken till minskningen är ett avtal mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, där cirka 29 000 hektar frivilliga avsättningar blir formellt skyddad skogsmark och därför inte räknas som frivilliga avsättningar längre. I övrigt är det små förändringar av den frivilligt avsatta arealen mellan 2022 och 2023.

De frivilliga avsättningarna är jämnt fördelade i landet med 300 000 till 400 000 hektar vardera i de fyra landsdelarna Norra Norrland, Södra Norrland, Svealand och Götaland.

Enskilda markägare hade under 2022 frivilliga avsättningar motsvarande 565 000 hektar och övriga markägare 773 000 hektar. Till övriga markägare räknas privata bolag, offentliga markägare, trossamfund med flera.

66 procent är certifierad

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2023 till 14,7 miljoner hektar vilket är en minskning med cirka 113 000 hektar jämfört med 2022. Det innebär att 66 procent av all produktiv skogsmark utanför formellt skydd i landet är certifierad.

Enskilda markägare äger strax över 4,6 miljoner hektar certifierad mark medan den största delen 10,1 miljoner hektar ägs av övriga markägare. Minskningen i certifierad areal mellan 2022 och 2023 gäller nästan enbart enskilda ägare.

76 procent av den certifierade arealen är dubbelcertifierad, resterande har enbart en av certifieringarna. Där 19 procent är certifierad med PEFC och 5 procent med FSC.  

Reviderad statistik för 2020 till 2022

I samband med publiceringen av statistiken för 2023 har vi reviderat statistiken för åren 2020 till 2022. Revideringarna orsakas av en tidigare överskattning av de frivilliga avsättningarna som nu korrigerats och avsättningarna följaktligen sänkts för dessa år. Sammantaget rör revideringen cirka 12 000 hektar, vilket motsvarar 1 procent av den totala arealen.

Revideringar är vanliga för statistiken om certifierad areal och frivilliga avsättningar och årliga förändringar samt regionala jämförelser ska göras med försiktighet. Skattningarna ändras när bättre information finns tillgänglig.

Förklaring

Frivillig avsättning – Område med produktiv skogsmark där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.

Övriga markägare – Staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.

Enskilda markägare - Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Frivilliga avsättningar

Areal produktiv skogsmark.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Certifierad skogsmark

Areal produktiv skogsmark som är certifierad enligt FSC eller PEFC.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter