Guckusko.  Foto: Johan Nitare

Skogsbruket behöver få med artskyddet tidigare i sin planering

Nyhet - 29 september 2023

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen föreslår en strategi som ska underlätta för skogsägare att planera och genomföra sitt skogsbruk utan överraskande myndighetsbeslut. Strategin innebär att skogsbruket behöver bygga upp sin kompetens kring fridlysta arter och ta hänsyn till dem tidigare i sin planering. Myndigheterna ska stötta med kunskapsunderlag och rådgivning.

Ett antal domstolsbeslut från både EU och Sverige har ändrat på hur artskyddet ska tolkas och skapat en osäkerhet hos både skogsägare och myndigheter. Förra våren fick Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram nya förebyggande arbetssätt och riktlinjer för att underlätta för skogsbruket att ta hänsyn till artskyddet. Uppdraget har bland annat kommit fram till att det behöver ske en förflyttning. Från fokus på tillsyn och juridisk prövning i enskilda ärenden till förebyggande arbetssätt inom skogsbruket i stort.

– Att genomföra en sådan förflyttning innebär en förändring i hur skogsbruket planeras och utförs. Det innebär att skogsbruket behöver bygga upp sin kompetens kring fridlysta arter och ta hänsyn till dem tidigare i sin planering. Hänsyn till fridlysta arter kan exempelvis finnas med redan i skogsbruksplaner, säger Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen.

För att skogsbruket ska kunna göra det behöver Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ta fram olika kunskapsunderlag. Bland annat behövs ett särskilt stödmaterial till mindre skogsägare.

– Det kommer att ta tid att ändra arbetssätt och det kommer att kräva arbetsinsatser både från skogsbruket och oss myndigheter, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverkets naturavdelning.

Många aktörer i dialog

Regeringsuppdraget har genomfört dialoger med bland annat länsstyrelser, representanter för skogsägare, skogsindustri och miljöorganisationer för att komma fram till strategin och uppdaterade riktlinjer. Riktlinjerna beskriver myndigheternas gemensamma tolkning av artskyddsregelverket och hur handläggning ska gå till. De kommer främst att användas av handläggare på Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Fakta om artskydd

Alla vilda fåglar samt vissa utpekade växter och djurarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. I samband med bland annat skogsbruk behöver hänsyn tas till de fridlysta arter som finns där.

 

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30