En man och en kvinna går på en bro i skogen. Foto: Patrik Svedberg

Skogar nära tätorter har mer lövskog och mindre skydd

Pressmeddelande - 05 februari 2024

Skogen nära våra tätorter, som är den skog de allra flesta kommer i kontakt med, ser annorlunda ut jämfört med övrig skog. Ny statistik som Skogsstyrelsen tagit fram för första gången visar att den innehåller mer lövskog, fler grova träd men har samtidigt lägre andel skyddad skog.

– Skogen nära våra bostäder spelar en viktig roll i människors vardag. Vet vi hur den ser ut kan vi utveckla alla de värden som skogen kan ge oss men också bättre följa upp våra mål för friluftsliv och göra bättre prioriteringar för framtida åtgärder, säger Oskar Forsberg, specialist på skogens sociala värden vid Skogsstyrelsen.

15 procent (4,3 miljoner hektar) av all skogsmark i landet ligger inom 3 kilometer från en tätort och där rör sig uppskattningsvis miljoner människor året runt. Det är ett hårt tryck på skogen kring tätorterna att leverera tjänster kopplat till klimatanpassning, folkhälsa, livskvalitet, friluftsliv, turism, biologisk mångfald och skogsnäring.

Mer äldre lövskog

Skogsstyrelsen är den myndighet som har ansvar för statistik kring skogens sociala värden och några av slutsatserna i den nya statistiken om skogen nära tätorter är:

  • Mindre andel av skogen är skyddad. I Norrland är 0,7 procent av den tätortsnära skogen skyddad jämfört med 15 procent i övrig skog. I södra Sverige är 2,9 procent av den tätortsnära skogen skyddad vilket är knappt hälften jämfört med den ej tätortsnära skogens 6 procent.
  • Det avverkas ungefär lika mycket. Runt 1 procent av den tätortsnära produktiva skogsmarksarealen avverkas årligen vilket är i paritet med avverkningarna i övrig skog.
  • Här finns mer äldre lövskog. I områden 300 meter från tätorter i Götaland och Svealand är andelen äldre lövrik skog mer än dubbelt så stor som i landets övriga skogar. Undantaget är norra Norrland där andelen är lika stor eller lägre.
  • Enskilda ägare dominerar. Upp till 75 procent av skogen 2-3 kilometer från tätorten ägs av enskilda ägare. Den skog som inte är tätortsnära har en jämnare ägarfördelning där 42 procent ägs av enskilda ägare
  • Fler grova träd nära tätorten. Inom 300 meter från tätorten finns upp till tre gånger så många grova träd per hektar jämfört med den skog som inte är tätortsnära. Andelen minskar med avståndet till tätorten. Förekomsten av grova träd är en av indikatorerna i miljömålet.

Ny statistik kommer regelbundet

– Vi ser att det är enskilda skogsägare som dominerar ägandet och alltså inte kommuner och regioner. Skogen brukas också aktivt. Därmed faller ett stort ansvar på enskilda skogsägare att vårda de tätortsnära skogarna med allt bra de bidrar med till samhället, säger Oskar Forsberg.

Från och med nu ska Skogsstyrelsen regelbundet leverera statistiken med några års mellanrum. En stor del av underlaget är en bearbetning av material från SLU Riksskogstaxeringen.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30