grupp av granar som dött av granbarkborren och där barken till stor del fallit av. Foto: Sören Wulff

Skadorna av granbarkborre minskar – men skelettskogarna står kvar

Pressmeddelande - 11 december 2023

Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022 visar en ny inventering. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda granar, så kallade skelettskogar, som utgör en säkerhetsrisk och försvårar åtgärder för ny skog.

– Äntligen verkar det som att trenden har vänt efter flera år med enormt stora skador av granbarkborrarna. Det var varmt och torrt i juni när huvudsvärmningen ägde rum, men tack vare regnet som kom senare fick vi inte någon ytterligare svärmning på sensommaren, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen.

Den inventering som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen i delar av Götaland och Svealand visar att cirka 2,2 miljoner kubikmeter stående gran har dödats av granbarkborren under 2023. Det kan jämföras med förra året då drygt 5 miljoner kubikmeter gran dödades och rekordåret 2021 då siffran låg på över 8 miljoner. Den största minskningen har skett i Svealand, medan de största skadorna i år finns i östra Götaland (se karta och diagram).

– Skadorna är fortsatt omfattande, men är nu nere på ungefär en tredjedel av skadevolymerna 2020 och 2021, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU som ansvarat för inventeringen.

72 procent av årets dödade granar står kvar

Inventeringen visar även hur stor andel av de granar som angripits under året som står kvar i skogarna. I år landar den siffran på hela 72 procent, vilket är på ungefär samma nivå som förra året. Tillsammans med stora mängder granar som angripits tidigare år, och som fortfarande står kvar, utgör de både en säkerhetsrisk och försvårar åtgärder för att ny skog ska komma upp.

– Följden av de senaste årens enorma granbarkborreskador är att vi fått så kallade skelettskogar, det vill säga skogar med stora mängder döda granar. Vi uppmanar ingen att städa sin skog, enstaka döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden och ska få stå kvar. Men har man som skogsägare stora områden med döda granar kan man behöva avverka för att möjliggöra åtgärder för att ny skog ska kunna komma upp, säger Mattias Sparf.

Det stora utbrottet av granbarkborre som pågått under de senaste sex åren startades under den mycket torra och varma sommaren 2018. Granarna tappade mycket av sin motståndskraft och granbarkborrarna kunde föröka sig i enorma mängder. Totalt uppskattas att cirka 34 miljoner kubikmeter gran dödats i södra och mellersta delarna av Sverige sedan 2018.

SLU har genomfört inventeringen inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) som bygger på Riksskogstaxeringens (RT) permanenta provytor i östra Götaland (Östergötland, Kalmar, Kronberg och Blekinge län) och Svealand (exklusive norra Dalarna) och södra Gävleborgs län. Inventeringen har gjorts på ytor i äldre bestånd med minst 30 procents andel gran.  

Kontakt

Kontakt SLU

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30