Renar. Foto: Kenneth Johansson

Ökat fokus på hänsyn till renskötsel i statligt skogsbruk kan ge mer bete

Pressmeddelande - 01 december 2023

Det krävs kraftfulla åtgärder för att bryta den vikande trenden för tillgången på renbete. Här kan en lösning vara att staten går före med en större betoning på ökad renskötselnytta på all statlig mark. Dessutom behövs politiska beslut om vilken omfattning av skogsbruk respektive rennäring som ska anses hållbar. Det visar en rapport från Skogsstyrelsen.

På uppdrag av regeringen har Skogsstyrelsen, i samarbete med Sveaskog, Statens Fastighetsverk och Sametinget, undersökt hur statliga markägare och berörda myndigheter kan stärka statens roll för ett hållbart skogsbruk i renskötselområdet. Rapporten har fokus på långsiktiga avvägningar på landskapsnivå samt lösningar för långsiktigt säkrad tillgång till såväl renbete som virkesförsörjning i renskötselområdet.

– Den vikande trenden för betestillgång kräver kraftfulla åtgärder. En utvecklad strategisk planering av statliga aktörer med större betoning på ökad renskötselnytta på all statlig mark kan vara en del av lösningen. Dessutom behövs politiska beslut om vilken omfattning av skogsbruk respektive rennäring som ska anses hållbar, säger Göran Hallsby, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

Bättre underlag behövs

Skogsstyrelsen föreslår också bland annat följande åtgärder:

  • Förbättra informationsutbytet mellan rennäringen, statliga aktörer och markägare och gör fler konsekvensanalyser som inkluderar både betestillgång och virkesförsörjning. Skogsstyrelsen behöver bättre underlag vid handläggning och lagtillsyn.
  • Det behövs branchgemensamma målbilder och utvecklade rutiner för uppföljning.
  • För utvärdering av skogsbrukets hänsyn till rennäringen krävs mer forskning och metodutveckling inklusive kvalitetssäkrad statistik om betestillgång och renantal i olika delar av renskötselområdet.
  • Mot bakgrund av de senaste decenniernas markanvändningskonflikt i renskötselområdet behövs utvecklade riktlinjer för den statliga markförvaltningen. Det kan handla om ändrade ägardirektiv och/eller politisk styrning som möjliggör renskötselanpassad skogsbruksplanering över ägoslags- och markägargränser i hela renskötselområdet inklusive den skogsmark som nu omfattas eller är planerad att omfattas av formellt skydd.
  • De pågående klimatförändringarna ökar osäkerheten och kräver förutom flexibilitet och krisberedskap en noggrannare övervakning av de naturgivna förutsättningarna för samnyttjandet.

En god grund

Åtgärdsförslagen och rapportens analys bygger på Skogsstyrelsens samlade intryck av de diskussioner som förts med de medverkande aktörerna, men utgör inte arbetsgruppens gemensamma ståndpunkt.

– Förhoppningen är att vi med denna rapport lagt en god grund för kommande arbete, säger Göran Hallsby.

Regeringsuppdraget är ett av flera som fallit ut från propositionen för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30