Drönarbild över skog och vatten. Foto: Patrik Svedberg

Ökad avverkningsanmäld areal i maj

Nyhet | Statistik - 11 juni 2024

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under maj ökade med 4 procent jämfört med maj 2023. Arealen i ansökningarna om avverkning i fjällnära skogar i maj 2024 minskade till knappt en fjärdedel jämfört med maj 2023.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under maj 20 024 hektar, vilket var 4 procent mer jämfört med maj 2023. Av arealen avsåg 342 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 1 167 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i maj de föregående fem åren är det en ökning med 2 procent. Jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en minskning med 2 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i maj

I maj minskade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland, men ökade i övriga landsdelar, jämfört med maj 2023.

  • Norra Norrland – minskning med 891 hektar (-20 procent)
  • Södra Norrland – ökning med 975 hektar (+22 procent)
  • Svealand – ökning med 114 hektar (+2 procent)
  • Götaland – ökning med 641 hektar (+14 procent)

Hittills i år har anmälningarna minskat med 11 procent

Till och med maj var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 87 814 hektar, vilket är en minskning med 11 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog till och med maj var 1 817 hektar, vilket kan jämföras med 8 094 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal minskat med 32 procent och i Svealand med 18 procent. I Södra Norrland har arealen ökat med 4 procent och i Götaland är arealen oförändrad, jämfört med samma period 2023

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under samma period de föregående fem åren är det en minskning med 6 procent. Jämfört med de föregående tio åren är det en minskning med 4 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Uppgifterna avser anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning i hela landet och alla typer av skogar.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Uppgifterna avser anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning i hela landet och alla typer av skogar.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter