Betad tall. Foto: Anna Petersson

Nya åtgärdsförslag: så ska betesskadorna minska i skogen

Pressmeddelande - 18 oktober 2023

Mer än var tionde ungtall har fått skador av bete från hjortdjur under det senaste året. Därför föreslår Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bland annat att samverkan måste utvecklas lokalt, utökade jakttider, mer fokus på alla vilda hjortdjur och en än mer anpassad skogsskötsel för att få mer mat till djuren i skogen.

Den årliga älgbetesinventeringen visar att andelen årsskadad tall i ungskog som har skadats under det senaste året är i genomsnitt mer än dubbelt så hög som målet ur ett nationellt perspektiv.

Naturvårdsverket har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram ett antal åtgärdsförslag till regeringen som syftar till att minska skadenivåerna på skog. Samtliga åtgärdsförslag förutsätter ett långsiktigt arbete och uthållig samverkan på regional och lokal nivå för att ge effekt.

Det finns ett behov av att underlätta en ökad samverkan och dialog mellan markägare och jägare och att de ges goda förutsättningar för detta. Vissa av förslagen kan genomföras utan insats från regeringen medan andra kräver regeländringar eller ökade medel från regeringen.

Det gäller inte bara älgen

Ett antal förslag som syftar särskilt till minskade hjortdjurspopulationer. Flerartsförvaltning, det vill säga att inbegripa samtliga hjortdjur i förvaltningen är centralt för att kunna minska betesskadorna. Det är viktigt främst i södra och mellersta Sverige och flera förslag rör flerartsförvaltning. Utöver det föreslås utökade jakttider på vissa hjortdjur, att nuvarande riktlinjer för skyddsjakt uppdateras och att möjlighet ges till skyddsjakt på enskilds initiativ på årskalv av älg.

- Att se till samtliga hjortdjur och inte bara älgen är centralt för att lyckas. Vi föreslår flera åtgärder som syftar till att minska hjortdjurspopulationerna. Det är dags att sluta prata flerartsförvaltning och börja genomföra den, säger Jens Andersson, projektledare på Naturvårdsverket.

Tydligare roll för Skogsstyrelsen

Ett sätt att bidra till färre hjortdjur är också en ökad förståelse för betesskadeproblematiken inom viltförvaltningen. Därför föreslås Skogsstyrelsen få en tydligare roll i viltförvaltningsdelegationerna och vid utbildning av älgförvaltningsgrupper. Förslag lämnas dessutom på åtgärder som ska bidra till ökad fodermängd. Genom anpassad skogsskötsel eller riktade insatser med fokus på vilt är det möjligt att på frivillig väg skapa eller tillgängliggöra mer foder lokalt.

- Mer tillgängligt foder bidrar till minskad skadenivå och skogsskötseln behöver därför än mer anpassas för ökad fodermängd. Att öka förståelsen hos markägare om detta och att införa regellättnader är viktiga pusselbitar för att kunna nå målen, säger Ebba Henning Planck, projektledare på Skogsstyrelsen.

Fler förslag på åtgärder:

  • Skogsstyrelsens samverkansprojekt med lokala aktörer ”Mera tall / Samverkan skog och vilt” bör intensifieras och fokusera än mer där behovet är störst. Arbetet föreslås integreras ytterligare i befintlig struktur för älgförvaltningen.
  • Lokala och regionala aktörer ska ges möjlighet att söka medel för innovationsprojekt i syfte att tillsammans utveckla lokala förvaltningsmodeller och verktyg för att minska betesskadorna.
  • Ökade satsningar på utbildning om hur såväl viltförvaltning som skogsskötsel kan bedrivas för att minska skadorna.

Arbetet har utförts av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen. Arbetet har genomförts i nära dialog med länsstyrelserna och efter inhämtande av synpunkter från berörda organisationer.

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30