Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Minskad avverkningsanmäld areal i mars

Nyhet | Statistik - 11 april 2024

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under mars minskade med 13 procent jämfört med mars 2023. Arealen i ansökan om avverkning i fjällnära skogar i mars 2024 var knappt en tolftedel av arealen jämfört med arealen i mars 2023.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under mars 19 018 hektar, vilket var 13 procent mindre jämfört med mars 2023. Av arealen avsåg 250 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 3 125 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i mars de föregående fem åren är det en minskning med 14 procent. Jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en minskning med 6 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i mars

I mars ökade anmäld och ansökt areal i Södra Norrland medan den minskade i övriga landet, jämfört med mars 2023.

  • Norra Norrland – minskning med 2 472 hektar    (-47 procent)
  • Södra Norrland – ökning med 1 175 hektar              (21procent)
  • Svealand – minskning med 1 312 hektar                (-24 procent)
  • Götaland – minskning med 241 hektar                      (-4 procent)

Hittills i år har anmälningarna minskat med 21 procent

Till och med mars var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 50 529 hektar, vilket är en minskning med 21 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog till och med mars var 1 029 hektar, vilket kan jämföras med 6 433 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal minskat med 44 procent, i Södra Norrland med 1 procent, i Svealand med 33 procent och i Götaland med 10 procent jämfört med samma period 2023.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under samma period de föregående fem åren är det en minskning med 13 procent. Jämfört med de föregående tio åren är det en minskning med 8 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter