Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Minskad avverkningsanmäld areal i februari

Nyhet | Statistik - 12 mars 2024

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under februari minskade med 25 procent jämfört med samma månas 2023. Arealen i ansökan om avverkning i fjällnära skogar februari 2024 var knappt en sjundedel av arealen i februari 2023.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under februari 17 608 hektar, vilket var 25 procent mindre jämfört med februari 2023. Av arealen avsåg 417 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 3 006 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i februari de föregående fem åren är det en minskning med 7 procent. Jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en ökning med 2 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i februari

I februari ökade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland och Götaland medan den minskade i övriga landet, jämfört med februari 2023.

  • Norra Norrland – minskning med 3 243 hektar (-54 procent)
  • Södra Norrland – minskning med 707 hektar (-12 procent)
  • Svealand – minskning med 2 533 hektar (-44 procent)
  • Götaland – ökning med 539 hektar (9 procent)

Hittills i år har anmälningarna minskat med 23 procent

Till och med februari var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 32 486 hektar, vilket är en minskning med 23 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog till och med februari var 779 hektar, vilket kan jämföras med 3 308 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal minskat med 43 procent, i Södra Norrland med 13 procent, i Svealand med 38 procent och i Götaland med 4 procent jämfört med samma period 2023.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under samma period de föregående fem åren är det en minskning med 15 procent. Jämfört med de föregående tio åren är det en minskning med 12 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter