Landskap, bild tagen med drönare. Foto: Anton Holmström

Lägsta skogsgödslingen sedan 1963

Pressmeddelande - 04 september 2023

Gödslingen av skogsmark sjönk med 77 procent mellan 2021 och 2022, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning. Gödslingen har inte varit så låg sedan kvävegödslingen inleddes i stor skala på 1960-talet. Nedgången orsakades av de höga priserna på gödsel till följd av kriget i Ukraina.

Under 2022 gödslades 9 900 hektar produktiv skogsmark i Sverige. Det är en minskning med 77 procent jämfört med året innan då 42 700 hektar gödslades. Inte sedan 1963, när kvävegödsling av skogsmarken precis lämnat försöksstadiet, har gödslingen varit så låg. Nedgången mellan 2021 och 2022 har orsakats av den kraftiga prisökningen på gödselmedel under 2022, en följd av kriget i Ukraina. –

Högt pris för konstgödsel kan påverka skogsägares benägenhet att gödsla och samtidigt leda till att andra produktionshöjande åtgärder bedöms som mer kostnadseffektiva och prioriteras i planeringen.

– Minskad gödsling ett enskilt år väntas inte få mätbar effekt för skogens tillväxt och potentiell avverkning. På längre sikt kan gödsling på 2022 års låga nivå innebära minskad virkesproduktion, säger Göran Hallsby, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Den ackumulerade effekten av att fortsätta avstå från gödsling på 30 000 hektar årligen under tio år, skulle kunna uppgå till 3–6 miljoner kubikmeter lägre skogstillväxt.

Under de senaste 20 åren har den gödslade arealen varierat, som lägst var den 13 800 hektar under 2002 och högst 80 400 hektar 2010.

Hyggesfritt skogsbruk oförändrat

För tredje gången har Skogsstyrelsen också undersökt omfattningen av hyggesfritt skogsbruk. Det är inte enskilda hyggesfria åtgärder som undersöks utan i vilken omfattning markägarna har för avsikt att bruka marken så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Under 2022 omfattade hyggesfritt skogsbruk 720 000 hektar i Sverige, cirka 3 procent av den produktiva skogsmarken, vilket är i nivå med 2021.

Hög avverkning ger mycket återväxtåtgärder

De senaste årens höga avverkningstakt i kombination med liten användning av naturlig föryngring som föryngringsmetod, fortsätter att ge avtryck på återväxtåtgärderna som ökar eller ligger kvar på höga nivåer. Under 2022 markbereddes 197 500 hektar och planterades 214 400 hektar. Det kan jämföras med genomsnittet för de föregående 10 åren där det markbereddes i snitt 170 400 hektar och planterades 175 100 hektar per år.

Skogsstyrelsen har undersökt skogsodlingen sedan 1955. Skogsodling är ett samlingsbegrepp för både plantering och sådd. Under 2022 skogsodlades 223 600 hektar, vilket är i nivå med både 2021 och 2020. Dessa tre senaste år har skogsodlingen varit högre än någonsin tidigare i Skogsstyrelsens årliga mätning. 

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30