Kalhygge med uppvuxet sly. Foto: Mostphotos Lars Johansson

Kraftigt minskad avverkning 2023

Nyhet | Statistik - 04 juni 2024

Den svenska avverkningen minskade 2023 och uppgick till knappt 90 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Minskningen innebär att trenden under senare år med höga avverkningsnivåer bröts 2023. Inte sedan 2016 har den årliga avverkningen varit lägre.

Bruttoavverkningen 2023 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 89,6 miljoner skogskubikmeter. Detta är en minskning med 6 procent i jämförelse med 2022 då avverkningen uppgick till 95,0 miljoner skogskubikmeter.

Under åren 2021 och 2022 noterades rekordavverkningar om man bortser från 2005 och 2007 då avverkningarna var mycket höga på grund av stormarna Gudrun och Per. Trenden med höga avverkningsnivåer bröts 2023 med minskad avverkning. Minskningen var så stor att man behöver backa tillbaka till 2016 för att finna en lägre avverkning.

Avverkningen av sågtimmer minskade kraftigt

Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2023 till 72,2 miljoner kubikmeter (m3fub). Knappt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, 44 procent av massaved och 8 procent av brännved.

I jämförelse med 2022 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha minskat med 10 procent och avverkningen av massaved minskat med 2 procent. Avverkning av brännved var tämligen oförändrad i jämförelse med 2022.

Exporten av avverkat rundvirke minskade

Knappt 2 procent av den svenska avverkningen exporterades under 2023. Exporten minskade under 2023, från 2,0 miljoner kubikmeter 2022 till preliminärt 1,3 miljoner kubikmeter 2023.

Under 2023 uppgick importen av rundvirke till preliminärt 7,3 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,8 miljoner kubikmeter mer än året innan.

Avverkningen minskade i hela landet

Avverkningen minskade under 2023 i samtliga landsdelar. I Norra Norrland och Södra Norrland minskade avverkningen med 7 procent, i Svealand med 6 procent och i Götaland med 5 procent.

Mest avverkades i Västra Götalands län

Under 2023 avverkades 8,2 miljoner skogskubikmeter i Västra Götalands län vilket var 9 procent av den totala avverkningen i landet. Avverkningen var också stor i Värmlands län där 8,0 miljoner skogskubikmeter avverkades.

Cirka 68 procent av volymen kommer från slutavverkning

Cirka 68 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 22 procent från gallring och resten från övrig avverkning.

Den genomsnittliga årliga avverkningsvolymen uppgick under perioden 2018–2022 till 264 skogskubikmeter per hektar i slutavverkning och 72 skogskubikmeter per hektar i gallring.

I medeltal slutavverkades 243 000 hektar och gallrades 287 000 hektar per år under perioden 2018–2022. I jämförelse med perioden 2017–2021 har den slutavverkade arealen minskat med 3 procent medan den gallrade arealen minskat med 1 procent. Uttag av grenar och toppar för energiändamål gjordes på 33 procent av den slutavverkade arealen.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

Den genomsnittliga slutavverkningen är 3,6 hektar

Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick 2022 till 3,6 hektar. Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt mer än dubbelt så stora i Norra Norrland (5,6 hektar) som i Götaland (2,5 hektar). Den genomsnittliga arealen i slutavverkning hos enskilda skogsägare är cirka 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.   

Förklaring

Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Nettoavverkning: Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive kvarlämnade fällda hela träd, toppar, bark och kvarlämnade stamdelar. Uttrycks i fast kubikmeter under bark (m3f ub) som avser stamvolymen förutom bark, topp och grenar.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

De höga avverkningarna 2005 och 2007 beror på stormarna Gudrun och Per.

Logotyp Sveriges officiella statistik