Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Avverkningsanmälningarna ökade i juni och juli

Nyhet | Statistik - 22 augusti 2023

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under juni och juli ökade jämfört med motsvarande månader 2022. Variationerna är dock stora mellan landsdelarna. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var i juni nästan fyra gånger så stor som samma månad förra året.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Juni

Anmäld areal och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under juni 25 789 hektar, vilket var 20 procent mer än i juni 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 1 439 hektar, vilket kan jämföras med 375 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i juni de senaste fem åren är arealen oförändrad. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en minskning med 3 procent.

Juli

Anmäld areal och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under juli 16 376 hektar, vilket var 11 procent mer än i juli 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 193 hektar, vilket kan jämföras med 234 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i juli de senaste fem åren är det en minskning med 13 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en minskning med 14 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i juni

I juni ökade anmäld och ansökt areal i Norrland och Götaland medan den minskade i Svealand, jämfört med juni 2022.

  • Norra Norrland – ökning med 3 584 hektar (+130 procent)
  • Södra Norrland – ökning med 104 hektar (+2procent)
  • Svealand – minskning med 275 hektar (-4 procent)
  • Götaland – ökning med 3 206 hektar (+20 procent)

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i juli

I juli ökade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland, Svealand och Götaland medan den minskade i Södra Norrland, jämfört med juli 2022.

  • Norra Norrland – ökning med 393 hektar (+13 procent)
  • Södra Norrland – minskning med 39 hektar (-1 procent)
  • Svealand – ökning med 122 hektar (+3 procent)
  • Götaland – ökning med 1 206 hektar (+34 procent)

Hittills i år har anmälningarna ökat med 19 procent

Till och med juli har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning ökat med 19 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog är till och med juli 9 725 hektar, vilket kan jämföras med 2 913 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 56 procent, i Södra Norrland med 13 procent och i Götaland med 27 procent. I Svealand har anmäld och ansökt areal däremot minskat med 1 procent jämfört med årets första sju månader 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första sju månader de senaste fem åren är ökningen 2 procent. Även jämfört med de senaste tio åren är ökningen 2 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter