Drönarbild över skog och vatten. Foto: Patrik Svedberg

Avverkningsanmälningarna minskade i januari

Nyhet | Statistik - 13 februari 2024

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under januari minskade med 21 procent jämfört med januari 2023. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog ökade dock med 20 procent.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under januari 14 873 hektar, vilket var 21 procent mindre jämfört med januari 2023. Av arealen avsåg 362 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 302 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i januari de föregående fem åren är det en minskning med 24 procent. Jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en minskning med 25 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i januari

I januari minskade anmäld och ansökt areal i alla landsdelar, jämfört med januari 2023.

  • Norra Norrland – minskning med 625 hektar (-21 procent)
  • Södra Norrland – minskning med 625 hektar (-14 procent)
  • Svealand – minskning med 1 535 hektar (-32 procent)
  • Götaland – minskning med 1 060 hektar (-16 procent)

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter