Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Avverkningsanmälningarna i september minskade jämfört med september 2022

Nyhet | Statistik - 17 oktober 2023

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under september minskade med 6 procent jämfört med september 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog ökade dock till nästan det dubbla, jämfört med samma månad förra året.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under september 25 556 hektar, vilket var 6 procent mindre jämfört med september 2022. Av arealen avsåg 472 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 247 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i september de senaste fem åren är det en minskning med 15 procent. Även jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en minskning med 15 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i september

I september ökade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland medan den minskade i övriga landet, jämfört med september 2022.

  • Norra Norrland – ökning med 1 499 hektar (+31 procent)
  • Södra Norrland – minskning med 1 257 hektar (-18 procent)
  • Svealand – minskning med 1 186 hektar (-13 procent)
  • Götaland – minskning med 718 hektar (-11 procent)

Hittills i år har anmälningarna ökat med 15 procent

Till och med september var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 192 337 hektar, vilket är en ökning med 15 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog till och med september var 10 346 hektar, vilket kan jämföras med 4 277 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 56 procent, i Södra Norrland med 3 procent och i Götaland med 24 procent. I Svealand har anmäld och ansökt areal däremot minskat med 5 procent jämfört med årets första nio månader 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första nio månader de senaste fem åren är det en minskning med 1 procent. Jämfört med de senaste tio åren ligger det på samma nivå.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2021-2023. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter