Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Avverkningsanmälningarna i oktober i stort sett oförändrade jämfört med oktober 2022

Nyhet | Statistik - 14 november 2023

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under oktober minskade med knappt 1 procent jämfört med oktober 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog minskade, till ungefär hälften, jämfört med samma månad förra året.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under oktober 27 465 hektar, vilket var 1 procent mindre jämfört med oktober 2022. Av arealen avsåg 526 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 995 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i oktober de föregående fem åren är det en minskning med 7 procent. Även jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en minskning med 8 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i oktober

I oktober ökade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland och Götaland medan den minskade i övriga landet, jämfört med oktober 2022.

  • Norra Norrland – ökning med 606 hektar (+10 procent)
  • Södra Norrland – minskning med 735 hektar (-10 procent)
  • Svealand – minskning med 195 hektar (-3 procent)
  • Götaland – ökning med 84 hektar (+1 procent)

Hittills i år har anmälningarna ökat med 13 procent

Till och med oktober var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 219 993 hektar, vilket är en ökning med 13 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog till och med oktober var 11 004 hektar, vilket kan jämföras med 5 272 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 48 procent, i Södra Norrland med 1 procent och i Götaland med 21 procent. I Svealand har anmäld och ansökt areal däremot minskat med 4 procent jämfört med årets första tio månader 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första tio månader de föregående fem åren är det en minskning med 2 procent. Jämfört med de föregående tio åren är det oförändrat.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter