Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Avverkningsanmälningarna i augusti ökade jämfört med augusti 2022

Nyhet | Statistik - 12 september 2023

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den totala avverkningsanmälda arealen under augusti ökade med 20 procent jämfört med augusti 2022. Variationerna är dock fortsatt stora mellan landsdelarna. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var bara en åttondel av samma månad förra året.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under augusti 26 017 hektar, vilket var 20 procent mer jämfört med augusti 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 145 hektar, vilket kan jämföras med 1 117 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i augusti de senaste fem åren är det en ökning med 2 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en ökning med 3 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i augusti

I augusti ökade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland och Götaland medan den minskade i Södra Norrland och Svealand, jämfört med augusti 2022.

  • Norra Norrland – ökning med 3 909 hektar (+81 procent)
  • Södra Norrland – minskning med 1 130 hektar (-17 procent)
  • Svealand – minskning med 806 hektar (-13 procent)
  • Götaland – ökning med 2 382 hektar (+59 procent)

Hittills i år har anmälningarna ökat med 19 procent

Till och med augusti har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning ökat med 19 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog är till och med augusti 9 874 hektar, vilket kan jämföras med 4 030 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 60 procent, i Södra Norrland med 7 procent och i Götaland med 31 procent. I Svealand har anmäld och ansökt areal däremot minskat med 3 procent jämfört med årets första åtta månader 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första åtta månader de senaste fem åren är ökningen 2 procent. Jämfört med de senaste tio åren är ökningen 3 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter