Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Avverkningsanmäld areal ökade 2023

Nyhet | Statistik - 12 mars 2024

Anmäld areal för föryngringsavverkning i normal skog ökade med 6 procent 2023 jämfört med 2022. Arealen i ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning av fjällnära skog ökade till lite mer än dubbel areal, till 12 393 hektar.

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna om avverkning av 261 953 hektar skog, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2022.

Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog (enligt 14§ SVL)

Under 2023 fick Skogsstyrelsen in 60 502 anmälningar om föryngringsavverkning på sammanlagt 242 216 hektar produktiv skogsmark. Det var en ökning av anmäld areal med 6 procent jämfört med 2022. Trots ökningen under 2023 låg anmälda arealen lägre än genomsnittet för de senaste tio åren.

Störst areal anmäldes i Svealand och Götaland. Norra Norrland var dock den landsdel där anmälningarna ökade mest under 2023 jämfört med 2022.

Enskilda skogsägare anmälde betydligt större areal än övriga skogsägare och har gjort så under de senaste 10 åren. Under 2023 stod de för i stort sett hela den ökade anmälda arealen.

Anmäld areal för föryngringsavverkning per ägarkategori

  • • Enskilda ägare 147 417 hektar, + 10 procent
    • Övriga ägare 94 799 hektar, oförändrat

Genomsnittlig anmäld areal

Den genomsnittliga arealen i anmälan om föryngringsavverkning var 4,0 hektar år 2023. Det är något mindre än genomsnittet de tio senaste åren, som ligger på 4,2 hektar.

Tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog ökade under 2023 med 117 procent, till 12 393 hektar. Det kan jämföras med medelarealen för de föregående tio åren, som ligger på 5 876 hektar.

Tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog ökade under 2023 med 13 procent, till 1 031 hektar. Det kan jämföras med medelarealen för de föregående tio åren, som ligger på 1 353 hektar.

Avverkning för andra ändamål än virkesproduktion

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna under 2023 om avverkning av 6 312 hektar produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta var merparten 6 101 hektar, anmälningar enligt 14§ SVL, 143 hektar inom fjällnära skog och 68 hektar inom ädellövskog.

Jämfört med 2022 ökade den anmälda arealen i normal skog med 5 procent och i ädellövskog med 15 procent. I fjällnära skog minskade arealen med 46 procent.

Förklaring

Den ökade eller minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter