Skogsbilväg. Foto: Anna Petersson

Allvarliga brister i utveckling och underhåll av skogsbilvägar

Pressmeddelande - 05 december 2023

Skogsbilvägarna i landet har försämrats under de senaste 30 åren. Tyngre fordon, mindre underhåll, dålig samordning och klimatförändringarna är några orsaker visar en nulägesanalys från Skogsstyrelsen. Därför krävs nu många åtgärder för att rusta upp ett vägnät som har stor betydelse för bland annat skogsbruk, näringsliv, turism och friluftsliv över hela landet.

Landets cirka 21 000 mil skogsbilvägar har stor betydelse för inte bara skogsbrukets möjlighet att få fram råvara till rimlig kostnad, utan även för ett flertal andra näringsgrenar och för rekreation och friluftsliv. Vägnät och organisationer kring skogsbilvägar och enskilda vägar skapar arbetstillfällen och intäkter lokalt i hela landet. Att de enskilda vägarna sköts och underhålls till rätt standard är avgörande för effektivitet och lönsamhet i skogsbruket.

Trots vägarnas stora betydelse har Skogsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i en ny nulägesanalys identifierat en lång rad brister som behöver åtgärdas.

– Ska hjulen fortsätta snurra i hela landet så behöver vi fungerande och robusta skogsbilvägar, men tyvärr ser vi i vår analys att det finns stora brister som behöver åtgärdas. Därför behövs nu en bredd av åtgärder tas fram för att inte skogsbilvägarna ska bli en flaskhals i samhället, säger Stefan Gunnarsson, vägspecialist på Skogsstyrelsen.

Många brister

Några exempel på brister som den nya rapporten pekar ut är:

  • Skogsbilvägarnas geometriska standard har försämrats under de senaste 30 åren. Det svenska vägnätet lider av en generell underhållsskuld.
  • Fordonens tyngd och storlek innebär en betydande ökning av slitage på väg och broar. Det eftersatta underhållet och bärighetsnedsättningar beräknas öka.
  • Det saknas idag en helhetsbild över det lågtrafikerade vägnätets status samt de olika aktörernas ansvar, krav och behov.
  • Det saknas en ansvarig myndighet som följer upp och driver utvecklingen
  • Det finns ingen uttalad gemensam standard inom skogsbruket för nybyggnation och upprustning av skogsbilvägar.
  • Klimatförändringarna ställer högre krav på vägnätet men också på kunskap och förebyggande åtgärder, inte minst på säsongsmässiga bärighetsvariationer, störtregn och avrinningsproblematik.

Fler åtgärder krävs

Utifrån rapporten fortsätter nu arbetet med att ta fram branschgemensamma strategier och åtgärder för det lågtrafikerade vägnätet för att nå målen inom ramen för den samverkansprocess för skogsproduktion som initierades redan 2017. Redan nu pekas några möjliga åtgärder ut:

  • Utveckling av vägdata är angeläget för effektiv ruttning och logistikplanering, detta gäller inte minst framkomligheten på broar för tunga fordon.
  • Utvecklad projektering vid nybyggnation med avseende på linjeföring, tillgång på bra material, dränering, lutning och vattenpassager
  • Utvecklade normer och riktlinjer för underhållsåtgärder
  • Ökad samverkan mellan fastighetsägare.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30