Behandling av personuppgifter vid överföring av data om arter till Artportalen

Vi vill informera dig om att Skogsstyrelsen, som personuppgiftsansvarig, överfört data om arter som insamlats i samband med nyckelbiotopsinventering till Artportalen.  De personuppgifter som behandlas är lokaliseringsuppgifter i form av koordinater. Anledningen är att Skogsstyrelsen har ett fortsatt intresse av att dela miljödata till Artportalen och samarbeta med myndigheter och andra för att ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för samhället som helhet.

Skogsstyrelsen har registrerat nyckelbiotoper och objekt med naturvärden från början av 1990-talet till och med år 2021, där insamling av objektiva fynd av arter varit ett delmoment. Uppgifterna om de registrerade arterna finns samlade i en databas. Personuppgifter i form av koordinater kopplade till artförekomster har inhämtats från Lantmäteriets kartmaterial som är allmänt tillgänglig. 

Data om arter överfördes första gången 2008 från Skogsstyrelsen till Artportalen för arter registrerade i myndighetens databas för nyckelbiotoper fram till 2008. I år har data om arter insamlade från och med 2009 fram till och med 2021 överförts till Artportalen.

Artportalen utgör ett av de viktigaste verktygen inom svensk naturvård och är en förutsättning för Levande skogar, som är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. Artportalen används av bland annat myndigheter, bolag, enskilda markägare, intresseorganisationer och forskare. Informationen är allmänt tillgänglig.


Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för att vi sparar och behandlar dina personuppgifter är följande:

För hantering av data om insamlade arter och delning av data om arter till Artportalen är den rättsliga grunden allmänt intresse.
Av 2§ 2 kap. dataskyddslagen (Lag 2018:18 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning) framgår att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordningen om behandling är nödvändig.

 1. för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning eller
 2. som ett led i myndighetsutövningen enligt lag eller annan författning.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har genom regeringsbeslutet enligt nedan ett ansvar att förvalta artdatabanken och samverka med andra aktörer. I myndighetsförordningen framgår att samtliga myndigheter ska samarbeta för att ta tillvara fördelar för staten. Lagstödet för överföringen av artdata från Skogsstyrelsen till Artportalen ligger i följande:

I regeringsbeslutet Nya riktlinjer för svenska artprojektet vid Sveriges lantbruksuniversitet (Regeringens beslut, 2016-03-03, N2016701829/SK) framgår bland annat följande:

Svenska artprojektet bedrivs vid Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet. Artdatabanken har en central och aktiv roll i arbetet med miljöövervakning och en strategisk uppgift när det gäller rapportering av och kommunikation om arters förekomst, ekologi och hotstatus genom olika tjänster och ajourhållning av olika databaser. Artprojektet är av stor betydelse för bedömning av hur olika nationella mål för biologisk mångfald uppnås.

Regeringen beslutar att Svenska artprojektets mål ska vara följande.

 • Tillgängliggöra fakta och data för forskare, yrkesverksamma naturvårdare och den naturintresserade allmänheten. Svenska artprojektet ska resultera i utgivning av ett referensverk över i landet förekommande flercelliga organismer och i digital kunskapsspridning. På lämpligt sätt ska samverkan ske med andra aktörer, bland annat för att stimulera inrapportering till Artportalen.

Av Myndighetsförordningen (Myndighetsförordningen 2007:515) ligger att samtliga myndigheter ska samarbeta för att ta tillvara fördelar för staten.

Av 6 § Myndighetsförordningen framgår att

 • Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.
  Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet.
 • Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten

Av 1 § i Förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen framgår bland annat:

1 § Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan uppnås. Myndighetens lokala förankring är viktig.

2 § Myndigheten ska

 1. utöva tillsyn över att lagstiftning där Skogsstyrelsen har angetts som tillsynsmyndighet följs,
 2. ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets skogar sköts i förhållande till 1 §,
 3. bedriva rådgivning och information om hur landets skogar bör skötas enligt 1 §,
 4. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
 5. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar,
 6. medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser, och
 7. samordna genomförande, utveckling, uppföljning och rapportering av det mål för friluftslivspolitiken som riksdagen har fastställt.

Lagring av data i Artportalen hanteras av Sveriges lantbruksuniversitet

Dina personuppgifter kopplade till publicerad information i Artportalen lagras så länge det finns behov av att ha personuppgifter kopplade till informationen.

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Kontaktperson

Din kontaktperson på Skogsstyrelsen för denna behandling är inventeringsledare Anders Engström. E-post: anders.engstrom@skogsstyrelsen.se

På webbsidan "Så hanterar vi dina personuppgifter" kan du läsa mer om:

 • Hur myndigheten skyddar dina personuppgifter
 • Vad en personuppgift är och vad är en behandling?
 • Personuppgiftsansvarig
 • Varifrån myndigheten samlar in personuppgifter
 • Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • Mottagare som myndigheten delar information med
 • Hur länge uppgifterna sparas
 • Dina rättigheter
 • Kontakt till dataskyddsombud och klagomål
 • Senast uppdaterad: 2023-10-25