Tjäderhöna. Foto: åke Sjöström

Vägledning för hänsyn till fåglar

Här hittar du vägledningar för ett antal fågelarter som SLU har tagit fram på uppdrag av Skogsstyrelsen.

SLU Artdatabanken har på beställning av Skogsstyrelsen sammanställt kunskapsunderlag om ett antal fågelarter, "Vägledningar för hänsyn till fåglar". Texterna beskriver fåglarnas biologi, ekologiska krav samt behov av hänsyn vid skogsbruksåtgärder. Observera att de inte anger nivån för lagens krav på hänsyn. I vägledningarna anges rödlistestatusen från 2015 och för vissa arter kan den vara inaktuell. För aktuella uppgifter hänvisar vi till rödlistan från 2020.

Regler om fåglar i 4 § artskyddsförordningen

Fåglar hanteras i 4 § artskyddsförordningen. Alla vilda fåglar omfattas av förbuden och det är förbjudet att skada deras bon eller ägg samt störa dem. Åtgärder som saknar betydelse för att upprätthålla en tillfredsställande nivå för fågelns population omfattas inte av förbuden när det är fråga om skogsbruk.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-25