Myrbagge på jakt efter granbarkborrar.  Foto: Mattias Sparf

Granbarkborrens naturliga fiender

Myrbaggar, styltflugor och parasitsteklar är några av granbarkborrens värsta fiender. Genom att gynna dessa kan du få god hjälp i kampen mot granbarkborren.

Granbarkborrens naturliga fiender är viktiga eftersom de minskar antalet granbarkborrar och därmed också de angrepp de kan orsaka. Fienderna kan inte förhindra utbrott av granbarkborre efter exempelvis en storm eller en sommar med extrem torka. Men de kan påverka hur stora utbrotten blir och bidra till att skadorna minskar snabbare. 

Fienderna består framförallt av olika slags skalbaggar, flugor eller parasitsteklar som livnär sig på granbarkborrarna. Andra arter, till exempel allmän barkbock, dubbelögad bastborre och sextandad barkborre, konkurrerar om utrymmet under barken med granbarkborren. Även hackspetten räknas som en viktig fiende, eftersom den gärna äter granbarkborrar. 

Hur kan man gynna fienderna?

  • Spara klena träd och träddelar av både gran och andra trädslag som inte granbarkborren gillar. Då gynnar du andra barkborrearter, vilket i sin tur ökar antalet naturliga fiender eftersom de får mer att äta. 
  • Öka andelen tall. Det gynnar bland annat myrbaggen som är en av de viktigaste fienderna till granbarkborren.
  • Genom skogsskötsel som släpper in mer ljus i granbestånd kan man gynna pollen- och nektarproducerande växter. Dessa näringskällor gör att parasitsteklar lever längre och kan producera flera ägg.
  • Undvik bekämpningsmetoder som innebär att antalet fiender minskar i relation till antalet granbarkborrar. Vid vinteravverkning finns till exempel risken att fler styltflugor än granbarkborrar stryker med. 
  • Agera snabbt när du upptäcker nya angrepp av granbarkborre. Om du fräser bort all bark på stamdelar som är grövre än 10-15 cm, dödar du granbarkborrarna innan de naturliga fienderna hinner lägga sina ägg. Då letar fienderna i stället upp andra angripna granar (som du inte upptäckt) och lägger sina ägg där. 
  • Låt de granbarkborredödade granar som du inte hittat i rätt tid stå kvar om det inte är ekonomiskt lönsamt att ta vara på virket. Avverkning av dessa träd riskerar att drabba fienderna hårdare än granbarkborren. Om du väljer att avverka dessa granar vänta om möjligt till efter att huvudsvärmningen nästföljande sommar är över. Då har merparten av fienderna hunnit lämna granarna.
  • Gynna hackspettarna genom att spara gamla träd som börjar få bohål. Hackspetten gillar särskilt Asp, men även grova högstubbar och grova döda stående träd av alla trädslag. 

Du kan läsa mer om granbarkborrens fiender och se fler bilder på insekterna i Fakta skog på SLU:s webbplats samt på Skogskunskap.se (se länkar). 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-22