Rådgivning och planering inför hyggesfritt skogsbruk. Foto: Camilla Zilo

Webbutbildning om hyggesfritt skogsbruk

Intresset för alternativa sätt att sköta skogen växer. Det gäller inte minst hyggesfria metoder. Att använda hyggesfritt skogsbruk i lämpliga delar av sin skog är ett sätt att öka variationen som kan gynna många olika värden. Men de olika hyggesfria metoderna har också sina begränsningar. I webbutbildningen ger vi dig som är nyfiken på hyggesfritt skogsbruk en inblick i ämnet.

Inom begreppet hyggesfritt skogsbruk ryms flera olika metoder, blädning/plockhuggning, luckhuggning och överhållen skärm. Det som är gemensamt för dem är att marken aldrig blir kal över större ytor och att det alltid finns ett inslag av stora träd i skogen. Skälen för att använda hyggesfria metoder kan vara flera. Det kan handla om att bevara och utveckla natur- eller rekreationsvärden eller som hänsyn till rennäringen. Ibland finns det fördelar ur skogsskötselsynpunkt. Skogspolitiken och lagstiftningen ger skogsägaren möjlighet att välja metod efter sina egna mål och förutsättningar.

Skogsstyrelsen anser att hyggesfritt skogsbruk är ett komplement till trakthyggesbruket som bör öka i omfattning där det är motiverat. Idag används hyggesfritt skogsbruk på endast 3 % av skogsarealen och därför arbetar vi för att öka kunskapen om hyggesfria metoder.

Lär mer i webbutbildningen

Utbildningen är en introduktion till hyggesfritt skogsbruk. Den vänder sig främst till skogsägare och ska ge kunskap och inspiration till dig som funderar på hyggesfritt skogsbruk. Du får en översikt över de olika hyggesfria metoderna, vilka för- och nackdelar de har samt var de passar.

Så anmäler du dig

Du anmäler dig på Skogsstyrelsens Kunskapsportal. På Kunskapsportalens sida finns mer information om hur det går till. Där kan du även hitta vilka andra webbutbildningar som Skogsstyrelsen erbjuder.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-10