Sortering av plantor. Foto: Michael Ekstrand

Extra viktigt kontrollera plantor efter extrem torka

En sommar med extrem torka kan ta död på nysatta skogsplantor. Det gäller även de som planterats föregående år. Kontrollera därför dina planteringar och gör vid behov omplanteringar så snart som möjligt.

En gran- eller tallplanta som har etablerat sig väl på hygget har byggt ut sitt rotsystem och klarar sig utan regn i veckor, även en torrsommar. Men en nysatt planta i uttorkad mark kan bara leva på vattnet den har med sig i torvklumpen och dör ganska snabbt om det inte kommer regn.

Kontrollera hygget

Har du planterat skog bör du kontrollera resultatet så snart du kan, senast på hösten om du planterat tidigare under året. Skaffa dig överblick av planteringen genom att gå över hygget i några slag. Ser du bara enstaka levande plantor kan det vara lika bra att plantera om hygget i stället för att komplettera luckor. Det är svårt att se döda plantor. Det kan finnas delar där resultatet är bättre och bara en del plantor behöver ersättas. Uppskatta hur många plantor som behövs för att komma upp i tillräckligt antal per hektar.

Plantera så snart som möjligt

Dröjer du för länge med planteringen så försämras markberedningens funktion, den växer igen.

Omvänd torva eller tilta

Sätt plantorna enligt instruktion, det vill säga högt i den omvända torvan, gärna djupt men med minst fem centimeter av den gröna delen ovanför marken. Om du planterar i mineraljorden, sätt plantan nära en humuskant och gärna på en högpunkt.

Den ”ideala” planteringspunkten på de flesta marker är en omvänd humustorva (efter högläggning) eller tilta (efter harv) med ren mineraljord på ytan. Plantan bör sättas så djupt att rotklumpen sitter i den underliggande humusen. Ingen del av rotklumpen får sticka upp ovanför markytan. Ren mineraljord med minst 3 cm tjocklek och ett avstånd på minst 2 dm till humuskant minskar risken för snytbaggegnag.

Instruktioner på Skogskunskap

Planteringsinstruktionen finns att läsa på Skogskunskap.  Där kan du med hjälp av verktyget ”Sätt plantan rätt” prova var de optimala planteringspunkterna finns på olika grova jordar eller med olika risk för torka.

Att plantera i omvänd torva eller tilta kan ibland innebära lite mindre säker vattenförsörjning för plantan, jämfört med om du sätter plantan direkt i mineraljord.

Främst i norra Sverige gäller att även om det alltid finns risk för längre torka så bör du ändå följa instruktionen omvänd torva eller tilta.

I söder däremot kan det vara klokt att plantera i ren mineraljord om man befarar torka.

Fördelen med att plantera i omvänd torva eller tilta är att där är marken varm och det finns mycket näring. Det gynnar en snabb ungdomsutveckling och plantan håller bättre undan för gräsväxt och löv. Det ger på sikt högre produktion och klarar framtida påfrestningar som svamp, insekter och älgbete bättre än om plantan kommit igång långsamt.

Plantera så tidigt som möjligt på våren

Att plantera så tidigt som möjligt på våren, så fort tjälen gått ur jorden, är säkrare än plantering på försommaren och in i juli. Plantornas rötter hinner växa till sig och plantan blir mer etablerad. Tidigt på våren håller marken fukt efter vintern. Med regnfattig april och maj torkar marken successivt ut och risken för torkstress och plantdöd ökar.

Höstplantering – ett alternativ

Ett alternativ till att plantera vår och försommar är höstplantering av invintrade plantor, det vill säga plantor som satt knopp och som tål vinterkyla.

En planta satt tidigt på hösten kommer att ha viss rottillväxt och hinner alltså delvis etablera sig på hygget så den kan komma igång och växa tidigt på våren. Att höstplantera är inte en så välkänd metod som bör prövas av fler. Ta gärna kontakt med Skogsstyrelsen lokalt för råd om lämplig period för höstplantering där du har din skog.

Vad säger lagen?

För att uppfylla skogsvårdslagens krav på återväxt ska man ha sått, planterat eller utfört åtgärder för naturlig föryngring senast tredje året efter avverkning. Har plantor dött av torka gäller att det ska finnas minst ett visst antal huvudplantor när ungskogen når 1,3 meters höjd. På ståndortsindex (SI) som är 18 meter och lägre krävs vid 1,3 meter beståndshöjd minst 1000 huvudstammar per hektar. På SI över 18 meter krävs minst 1500 huvudstammar per hektar. För att tåla avgångar rekommenderar Skogsstyrelsen att sätta 1800 plantor per hektar på de svagare markerna och upp till 2200 plantor per hektar på de bördigaste. 

Försäkring

Har du en skogsförsäkring kan du få ersättning för torkskador på plantskog. Kontakta ditt försäkringsbolag för villkor med mera.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-21