Flicka i fokus föräldrar i bakgrunden.  Foto: Camilla Zilo

Aktiv naturvård i den brukade skogen

Att ta naturhänsyn vid skogsbruksåtgärder är standard i skogsbruket sedan 90-talet. Hänsyn som består i att till exempel lämna träd, trädgrupper, kantzoner eller hänsynskrävande biotoper. I vissa fall skapas också aktivt strukturer som är viktiga för mångfalden, exempelvis död ved, genom att göra högstubbar.

Men det går att göra mer för att skapa livsmiljöer och substrat som är ovanliga i dagens skogar och därmed också gynna arter som är kopplade till dem. Det är särskilt värdefullt i de skogar som idag är fattiga på naturvärden. Skogar som idag är 30 till 70 år anlades under en period när mycket liten hänsyn togs vid avverkningen. Då föryngrades hyggena ofta med samma trädslag över stora arealer. Därför finns det idag medelålders skogar som vanligen växer bra men är ganska fattiga på variation.

Skapa naturvärden aktivt

Att skada träd är ett exempel på en aktiv åtgärd för att skapa naturvärden. Genom att skada träd skapas långsamväxande och kådindränkt ved. Ett annat exempel på en aktiv åtgärd är att elda. Många av våra skogar har varit naturligt präglade av skogsbränder, och därför är vissa arter beroende av bränd ved. Att frihugga träd som redan är eller kan utvecklas till naturvärdesträd är också en form av aktiv naturhänsyn.

Många av åtgärderna kan göras med maskiner i samband med gallring eller en föryngringsavverkning. Frihuggning, katning (där barken rivs eller skalas av på delar av stammen), eller att skapa högstubbar är exempel på sådana åtgärder. Skogsägare som själva vill göra jobbet kan göra punktbränningar vid enskilda träd. En sådan bränning kan göras brandsäkert eftersom det fungerar även när det är fuktigt i markerna. Katning och ringbarkning av träd kan även göras med en yxa eller med motorsåg.

Punktinsatserna kan göras i medelålders eller i äldre skog, på träd som sedan lämnas som hänsyn vid kommande avverkningar. I yngre bestånd finns det däremot för det mesta träd som lämnats vid tidigare avverkningar. Genom att utföra åtgärder på dessa hänsynsträd kan deras naturvärde öka. Observera att träd som redan har höga naturvärden ska inte skadas. Åtgärderna gör störst nytta om de görs på träd som är på väg att utvecklas till naturvärdesträd.

För dig som vill veta mer

  • Se filmen Aktiv naturvård - en inspirationsfilm. Filmen visar exempel på hur du med enkla åtgärder kan göra din brukade skog mer artrik.
  • Hur du kan arbeta med aktiv naturvård ingår i webbutbildningen Skogsskötsel för hög och säker tillväxt. 
  • Faktabladet om åtgärder för mer variation i brukad skog handlar om hur du som skogsägare kan öka variationen i din skog. Med rätt åtgärd på rätt plats, bidrar du också till att skapa sammanhängande livsmiljöer för olika arter på landskapsnivå, så kallad grön infrastruktur. 

 

  • Senast uppdaterad: 2024-03-01