Rensa kulturmiljöer

Utdrag ur Statens Jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling; SJVFS 2016:19

Rensa kulturmiljöer

193 § Stöd för att rensa kulturmiljö i skog får lämnas i enlighet med 194 och 195 §§ om den behöriga myndigheten bedömer att det finns behov av skötsel för att gynna natur- och kulturvärden.

194 § Stöd får lämnas för rensning av kulturmiljöer som är fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.

195 § Stöd får lämnas för att ta bort träd, buskar eller sly på och intill kulturlämningen så att den synliggörs och inte skadas.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-04