Frivillighet som grund vid formellt skydd av skog

Riksdagen har tagit beslut om propositionen: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Den tydliga riktningen är att formellt skydd av skog i Sverige i huvudsak bör ske utifrån frivillighet och på initiativ från markägarna.

Av riksdagens beslut framgår att formellt skydd av skog i huvudsak ska ske utifrån frivillighet, på initiativ från markägarna och vara ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Det bör bli enklare för markägare att ta initiativ till formellt skydd i linje med gällande prioriteringar. Markägare ska även ges större möjlighet att välja form för skyddet.

Avsteg från frivillighet vid formellt skydd bör ske mer restriktivt än idag, och kan bli aktuellt exempelvis om det specifika området bör bevaras till följd av internationella åtaganden eller för andra särskilt angelägna allmänna intressen.

Utvecklat arbetssätt för att nå samma mål

De jämställda produktions- och miljömålen för skogsbruket ligger kvar, liksom regeringens tydliga ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. Däremot kommer markägare och myndigheter att få ett tydligare gemensamt ansvar för att Sverige uppfyller målen om skydd av värdefull skog. Dialogen mellan myndigheter och markägare behöver då öka, för att bättre ta tillvara markägarnas intresse att bidra till naturvården och bevara värdefull skog. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-03