Grön sköldmossa och andra mossor på murken ved i naturvårdsavtal. Foto: Linda Vålberg

Länsstyrelsens bevarandeplaner

För varje Natura 2000-område har respektive länsstyrelse tagit fram en unik bevarandeplan. Planen beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot, vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna samt hur området ska skötas. Den är ett viktigt verktyg för dig som markägare.

Natura 2000-områden bevaras på olika sätt. Vissa behöver aktiv skötsel eller restaurering medan andra områden behöver mindre förändringar eller lämnas helt orörda. För varje Natura 2000-område har respektive länsstyrelse en unik bevarandeplan. Behovet av åtgärder bestäms av:

  • vad som ska skyddas
  • hur känsligt området är
  • vilket skydd som redan finns

Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras.

Ett viktigt underlag för dig som markägare

Bevarandeplanen är ett viktigt underlag för dig som markägare och brukare i samband med planering av en åtgärd i eller i anslutning till ett Natura 2000-område. Detta för att du ska kunna göra rätt avvägningar inför åtgärder och/eller bedöma behov av att samråda med länsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2023-09-07