Regionala sektorsråd

De regionala sektorsråden är rådgivande organ till Skogsstyrelsen och leds av Skogsstyrelsens regionchefer.

Råden medverkar till dialog och utbyte av erfarenheter mellan företag, myndigheter och organisationer som har anknytning till skog. Genom råden får skogssektorn möjlighet till insyn i Skogsstyrelsens arbete och chans att lyfta frågor och komma med synpunkter. Sektorsråden kan även användas vid akuta krissituationer som till exempel storm, brand och insektshärjningar.

Ledamöter till råden utses av Skogsstyrelsen och rådens sammansättning ska spegla skogssektorns olika parter och intressenter. Råden träffas tre till fyra gånger per år, varav ett tillfälle brukar vara en exkursion.

För minnesanteckningar från möten eller frågor kring sektorsråden, kontakta respektive råds kontaktperson.

  • Senast uppdaterad: 2021-01-12