Drönarbild över höstskog

Hitta bästa läget för våtmarken

Nyhet - 14 mars 2019

Vi behöver fler våtmarker eftersom våtmarker har förmågan att magasinera och lagra vatten, filtrera näring, öka den biologiska mångfalden och minska växthusgasbelastningen på atmosfären. Dessa ekosystemtjänster kan ha stor betydelse för miljö- och klimatanpassningsarbetet, både lokalt och regionalt. Frågan är bara var restaurering eller anläggning av våtmarker ger bäst effekt?

Resurserna att arbeta med restaurering av våtmarker är begränsade, både då det gäller tid och ekonomi. För att få bäst effekt av arbetet måste vi hitta de bästa lägena i landskapet för våtmarker.

Sverige har, jämfört med andra länder, stor tillgång till geoinformationsmaterial som kan göra det lättare att hitta lämpliga och viktiga lägen för våtmarker. Matti Ermold, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen Jönköping, har valt ut och granskat tre olika GIS-metoder för att hitta våtmarkslägen. Undersökningen visade att metoden som baseras på lågpunkter i landskapet är mest lovande.

Du kan läsa mer om undersökningen och om metoderna att hitta våtmarkslägen i Grip on Lifes rapport ”Potentiella våtmarkslägen – en avvägning av olika GIS-metoder”, se rubriken Relaterade dokument.