Vattendag vid Målsjön, Kalmar län. Vi pratar om smultronmetoden och problemområden i området tillsammans med boende i närheten. Foto: Martin Hederskog

Vattendag och smultronmetoden vid Målsjön

Nyhet - 13 juni 2022

I slutet av maj arrangerade Grip on Life, tillsammans med Oskarshamns fågelklubb och Virån-Oskarshamnsbygdens vattenråd, en vattendag vid härliga Målsjön i Kristdalabygden.

Vi uppmuntrade deltagarna från närområdet att dela med sig av sina smultronställen och ”problemområden” genom att markera dem på en karta över området som sedan kopplades till en kommentar om platsen på tillhörande formulär. På sikt hoppas vi kunna använda den lokala kunskapen för att värna och lyfta fram de samhällsnyttor och ekosystemtjänster som finns i området. Med hjälp av olika typer av åtgärder hoppas vi kunna skapa förutsättningar för mer och friskare vatten i området.

På plats under dagen fanns även Emåförbundet och Naturcentrum. Emåförbundet, ett vattenvårdsförbund hemmahörande i Emåns avrinningsområde, visade upp Målsjöns bottenfauna och hur de vattenlevande organismerna speglar hur vattnet mår och hur verksamheter på land påverkar vattenkvaliteten.

Målsjöns historia

Målsjön är ett populärt besöksmål för den som gillar friluftsliv och fågelskådning. Sjön sänktes under 1930-talet för att vinna odlings och betesmark. Under mitten av 1980-talet höll sjön på att växa igen helt och hållet på grund av minskat betestryck. 1989 påbörjade fågelklubben och markägarna arbetet med att återskapa de igenvuxna sötvattenstrandängarna.

Tillsammans har man arbetat med att återställa och bevara sjön till dess ursprungliga skick. Nu är man beredd att ta nästa steg och idag utreder fågelklubben och vattenrådet med hjälp av Naturcentrum möjligheterna till att höja vattennivåerna i sjön igen för att hålla mer vatten i landskapet och förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området. Under dagen fick deltagarna möjligheten att ställa frågor om planerna och påverkan på omkringliggande marker.